ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΙΚΕ

ΒΟΥΛΗΣ 35 , ΑΘΗΝΑ, 10557

ΤΡΑΒΕΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΙΚΕ


ΒΟΥΛΗΣ 35 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801120372
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149562201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-03-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FEEL THE DIFFERENCE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΟΥΛΗΣ 35
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) οι δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών γενικού τουρισμού, που έχουν σχέση με την διαμονή και εξυπηρέτηση τουριστών -ταξιδιωτών, ημεδαπών αλλά και αλλοδαπών, τις μεταφορές αυτών, με κάθε είδους μεταφορικό μέσο, την έκδοση εισιτηρίων όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και την οργάνωση πάσης φύσεως δραστηριοτήτων γραφείου γενικού τουρισμού, κάθε μορφής εκδηλώσεων γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος, β) η διοργάνωση εκδρομών - ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κρουαζιερών, περιηγήσεων, ομαδικών αλλά και μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών, διοργάνωση ταξιδιών κινήτρων, συνεδρίων, εκθέσεων και γενικώς πάσης φύσεως οργανωμένων εκδρομών, περιηγήσεων και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων, γ) κάθε είδους αγορά και εκμετάλλευση ή μίσθνωση ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών ακινήτων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά, μίσθωση ή ναύλωση πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, δ) ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εκτέλεση, η υλοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και Θεαμάτων εν γένει, όπως συνεδρίων, παραστάσεων, συναυλιών, κοινωνικών γεγονότων, επιδείξεων, παρουσιάσεων εορτασμών και εκθέσεων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (ενδεικτικά: σύλληψη ιδέας, μελέτη, οργάνωση υλικού, οργάνωση/παραγωγή κατασκευών (σκηνικά, ντεκόρ κλπ.), σχεδιασμός έντυπου υλικού, παραγωγή video κλπ.). Στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητάς της και για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού, η εταιρία Θα μπορεί να εκμισθώνει εν όλω ή εν μέρει χώρους, ανοιχτούς (υπαίθριους ή κλειστούς) ενδεικτικά: ξενοδοχεία, αίθουσες, κέντρα, γήπεδα κλπ) για τη διεξαγωγή των ως άνω εκδηλώσεων ή/και τη φιλοξενία/διαμονή συντελεστών και εν γένει συμμετεχόντων στις εν λόγω εκδηλώσεις, ε) η παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού, η ηχητική και φωτιστική επένδυση και η εν γένει τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή των ως άνω εκδηλώσεων, στ) η για τον ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό οπτικοακουστική αποτύπωση/κάλυψη πάσης φύσεως εκδηλώσεων και η ενσωμάτωσή τους σε υλικούς φορείς με μηχανικά, ηλεκτρονικά και λοιπά μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής υλικών φορέων ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας και η ενσωμάτωση κάθε φύσεως καλλιτεχνικής δημιουργίας και εν γένει οπτικοακουστικού έργου (μουσικών, τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, θεατρικών και λοιπών έργων και εκδηλώσεων) σε πάσης φύσεως υλικούς φορείς ήχους, εικόνας ή ήχου και εικόνας που υπάρχουν ή Θα εφευρεθούν στο μέλλον, η παραγωγή, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση καθ' οιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος ή μη, των άνω υλικών φορέων και για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της διαφημιστικής εκμετάλλευσης, ζ) η πάσης φύσεως επεξεργασία (ενδεικτικά: μοντάζ, μεταγραφή) οπτικοακουστικών προϊόντων με κάθε τεχνικό μέσο και οποιαδήποτε τεχνολογία, η) η ίδρυση, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η εκμετάλλευση εργαστηρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επεξεργασία των ανωτέρω οπτικοακουστικών προϊόντων, θ) η αγορά και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων ήχου και εικόνας, συσκευών και οργάνων μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, κινηματογραφικών, καλλιτεχνικών, οπτικών και συναφών, καθώς και η αντιπροσώπευση αυτών και η με οιανδήποτε μορφή, εμπορία των υλών, εργαλείων και μηχανημάτων προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού που απαιτούνται για την ανάληψη και εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, ι) η πώληση μηχανημάτων ή υλικών από τις παρουσιάσεις των εκδηλώσεων και ια) η άσκηση κάθε εν γένει συναφούς εμπορικής δραστηριότητας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, ιβ) οι υπηρεσίες ενοικίασης και εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής. 2. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η εταιρεία δύναται ιδίως: (α) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. (β) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση γραφείων και διοργανωτών ταξιδίων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και εν γένει να εμπορεύεται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό τα προϊόντα και άϋλα αγαθά και τις υπηρεσίες των γραφείων ή οργανισμών αυτών. (γ) Να συμμετέχει ή/και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε εταιρεία με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, αλλά και να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με οποιονδήποτε τρόπο. (δ) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή/και να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. (ε) Να αποκτά επί ακινήτων κάθε είδους εμπράγματα δικαιώματα, να αποκτά ή/και να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (στ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες και τον εταιρικό σκοπό. (ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ή συμφωνιών για τη δημιουργία υποδομής για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της, την ανάθεση εργασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο της δραστηριότητάς της σε τρίτους και, γενικότερα, την ενασχόληση με κάθε δραστηριότητα που προάγει τον εταιρικό σκοπό, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, πλην όμως κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμη για την πραγμάτωσή του (η) Να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, που κατατείνει, αμέσως ή εμμέσως, στην εξυπηρέτηση και εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας π.χ. πώληση διαφημιστικών και λοιπών ειδών και εν γένει κινητών πραγμάτων, στα πλαίσια που επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση