(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AGREEK GLOBAL TRADING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΑΙΩΝ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AGREEK GLOBAL TRADING SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΛΑΙΩΝ 36 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801121043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149578801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-03-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-03-2019
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AGREEK GLOBAL TRADING SERVICES ΙΚΕ
(YPO EKKATHARISI)AGREEK GLOBAL TRADING SERVICES IKE
AGREEK GLOBAL TRADING SERVICES PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΑΙΩΝ 36
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της εταιρίας είναι: α) η εμπορία, η εισαγωγή, η προμήθεια από την εγχώρια αγορά, η εξαγωγή, διανομή, αντιπροσώπευση, διακίνηση, πώληση – χονδρική και/ή λιανική - στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε είδους αγροτικών και βιολογικών προϊόντων, νωπών, αποξηραμένων, κατεψυγμένων και συναφών προϊόντων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων εν γένει του εσωτερικού ή του εξωτερικού που διαθέτουν τα είδη αυτά ή άλλα συναφή β) η εμπορία, η εισαγωγή, η προμήθεια από την εγχώρια αγορά, η εξαγωγή, διανομή, αντιπροσώπευση, διακίνηση, πώληση – χονδρική και/ή λιανική - στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ζωοτροφών κάθε είδους, αλλά και η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων εν γένει του εσωτερικού ή του εξωτερικού που διαθέτουν τα είδη αυτά ή άλλα συναφή γ) η εμπορία, η εισαγωγή, η προμήθεια από την εγχώρια αγορά, η εξαγωγή, διανομή, αντιπροσώπευση, διακίνηση, πώληση – χονδρική και/ή λιανική - στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε είδους λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, αλλά και η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων εν γένει του εσωτερικού ή του εξωτερικού που διαθέτουν τα είδη αυτά ή άλλα συναφή δ) η εμπορία, η εισαγωγή, η προμήθεια από την εγχώρια αγορά, η εξαγωγή, διανομή, αντιπροσώπευση, διακίνηση, πώληση – χονδρική και/ή λιανική - στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ειδών ρουχισμού, κοσμημάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ κλπ, αλλά και η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων εν γένει του εσωτερικού ή του εξωτερικού που διαθέτουν τα είδη αυτά ή άλλα συναφή ε) τυποποίηση και επεξεργασία γενικά και ειδικότερα αγροτικών προϊόντων κάθε είδους, ζωοτροφών κάθε είδους, λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών κλπ στ) η διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων κάθε είδους. ζ) οι μεταφορές προϊόντων και γενικότερα των εμπορευόμενων ειδών στο εξωτερικό ή το εσωτερικό με μεταφορικά μέσα της εταιρίας ή τρίτων η) η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, υπεκμίσθωση, εκμετάλλευση ιδιόκτητων και μη ακινήτων και αποθηκών από και σε τρίτους, καθώς και η ανέγερση αποθηκών επί ίδιων ή αλλότριων ακινήτων θ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών και γενικά του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εν όλω, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, για την ανάληψη και εκτέλεση έργων σχετικών με τους σκοπούς της παρούσας εταιρίας και τους συναφής με αυτούς, ι) η με προμήθεια μεσολάβηση, ενέργεια και δραστηριότητα για σύναψη συμβάσεων πώλησης αστικού δικαίου, ανταλλαγής καθώς και υπόδειξη ευκαιριών για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων με προμήθεια. ια) η διενέργεια οποιωνδήποτε γενικά επιχειρήσεων ή εργασιών ή ενεργειών ή επιχειρηματικών δράσεων, εμπορικών, βιομηχανικών, επενδυτικών πράξεων, δικαιοπραξιών, που διευκολύνουν την καλύτερη εκπλήρωση ή πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας και κάθε συναφούς δραστηριότητας 2.Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) να συνιστά με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εταιρείες κάθε τύπου, καθώς και κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς με αντικείμενο οποιοδήποτε από τους σκοπούς της παρούσας εταιρείας ή με παρεμφερείς αυτών, β) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες, ακόμη και σε κοινοπραξίες και σύμπραξη μεταξύ αυτών, ημεδαπές ή αλλοδαπές, δια συμπράξεως σε αυτές με κάθε τρόπο σαν εταίρος ή διαχειριστής ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης, εξαγοράς, απορρόφησης ή εισφοράς κλάδου αυτής σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρία, γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή παρεμφερή ή αλλότριο σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, Franchising, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε) να συνάπτει δικαιοπραξίες, συμβάσεις ή συμφωνίες κάθε είδους με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε εταιρικού τύπου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, στ) να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Κύρια
46111900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211404 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
46211405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΟΥ (ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ) Δευτερεύουσα
46211406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46211413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46331300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46421204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση