GOESTATE Α.Ε.

ΑΛΥΟΣ 8 , ΑΘΗΝΑ, 11528

GOESTATE Α.Ε.


ΑΛΥΟΣ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801198949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151569101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-07-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GOESTATE S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΥΟΣ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

APΘPO 3 - Σκοπός A.- Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών Οι υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύματος σύντομης διάρκειας Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια Οι υπηρεσίες ενοικίασης λέμβων, χωρίς πλήρωμα Οι υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα Οι υπηρεσίας αγοράς πώλησης και εκμετάλλευσης ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών ποδηλάτων και τετράτροχων μηχανοκίνητων οχημάτων Η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών πάσης φύσεως όπως ανέγερση, επισκευή, ενίσχυση και ανακαίνιση κατασκευών ή διαμόρφωση χώρων σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια για λογαριασμό της εταιρείας και η πώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών. Η κάθε είδους επισκευή, συντήρηση, στήριξη, δομική ενίσχυση, αναπαλαίωση, αποκατάσταση, προστασία με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας και τοποθέτηση εξοπλισμού σε κάθε μορφής τεχνικά έργα, έργα υποδομών, κατασκευές και εγκαταστάσεις. Η παροχή των σχετικών με τα ανωτέρω υπηρεσιών τεχνικής φύσεως προς δημόσιο, δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικά πρόσωπα και κάθε εν γένει τρίτο και γενικά η κατασκευή, επίβλεψη τεχνικών έργων και έργων υποδομής. Η εισαγωγή, η εξαγωγή, η αγορά μετρητοίς ή επί πιστώσει ή με δανειοδότηση ή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η πώληση, η μίσθωση ή εκμίσθωση ορισμένου ή αορίστου χρόνου και η εν γένει διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης σχετικά με πάσης φύσεως υλικά, συσκευές, εργαλεία, μηχανήματα, μηχανολογικές ή άλλες εγκαταστάσεις κλπ. και τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά αυτών, με σκοπό την διευκόλυνση και προώθηση των σκοπών της εταιρείας. Η κατασκευή τουριστικών έργων, παραθεριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα και η κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών. Η διενέργεια επενδύσεων σε πάγια αγαθά, η δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, η αγορά και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών & μελετών εκτίμησης πάσης φύσεως ακινήτων για λογαριασμό ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζικών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών Η ανάληψη και η εργοληπτική κατασκευή πολυωρόφων οικοδομών (πολυκατοικιών) είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε με την σε χρήμα καταβολή εργοληπτικού ανταλλάγματος, ως και η κατασκευή αυτοτελών οικοδομών πολυωρόφων κτιρίων, καταστημάτων, γραφείων και λοιπών συναφών χώρων είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα τρίτων Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού και τεχνοοικονομικού Συμβούλου στους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου σε θέματα : - μελετών κατασκευών ,οργάνωσης ,διοίκησης επίβλεψης και ποιοτικού ελέγχου κατασκευής έργων H Κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων Η ίδρυση και εκμετάλλευση αιολικού πάρκου παραγωγής ενέργειας Η μελέτη, εγκατάσταση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Η συντήρηση των εγκαταστημένων μετατροπέων αιολικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τεχνικών εγκαταστάσεων. Η παραγωγή υλικών και άυλων αγαθών που σχετίζονται με τα ανωτέρω. Η πώληση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η.), ΔΕΣΜΗΕ, ή στον Διαχειριστή του Δικτύου ή οπουδήποτε αλλού ορίζεται και προβλέπεται από τον Νόμο. Η πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Ο άνω σκοπός υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Η παραγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων ασφάλειας αλλα και προστασίας των πτηνών ή και νυχτερίδων από τα συστήματα αιολικής ενέργειας Συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής Σύνταξη περιβαλλοντολογικών μελετών Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα συστημάτων και πληροφορικής Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας B.- Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής, σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. γ) Να ιδρύει πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και με άδεια του Υπουργείου Εμπορίου στο εξωτερικό και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
55201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
77341001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση