ΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 39 , ΑΘΗΝΑ, 15122

ΟΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 39 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800684978
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136270001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-09-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-09-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΡΟΣ Α.Ε.
OROS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 39
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η άσκηση εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών και συναφών δραστηριοτήτων, η έκδοση έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών καθώς και η έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα και η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία (Χονδρικά ή Λιανικά). 2. Η άσκηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού καθώς και μηχανημάτων βιβλιοδεσίας κάθε είδους και μερών αυτών. 3. Η κατασκευή και πώληση (χονδρική ή λιανική) ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) καθώς και ηλεκτρομαγνητικών δίσκων και άλλων συναφών μέσων αποθήκευσης δεδομένων μουσικής. 4. Η άσκηση χονδρικού και λιανικού εμπορίου γυάλινων ειδών εμφιάλωσης, πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης, αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, και ταινιών σε επίπεδες μορφές, καθώς και άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης. 5. Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων (Χονδρικά ή Λιανικά). 6. Η παροχή υπηρεσιών πωλητή αγαθών (Χονδρικά ή Λιανικά). 7. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αγροτικών, δασικών και συναφών ακινήτων (Χονδρικά ή Λιανικά). 8. Η κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών). 9. Η μεσολάβηση στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών, ημιτελών προϊόντων, τροφίμων, ποτών, καπνού, βιβλίων, ειδών χαρτοπωλείου, μαγνητικών και οπτικών μέσων εγγραφής δεδομένων, ήχου εικόνας και διάφορων ειδών (Χονδρικά ή Λιανικά). 10. Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου και η διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop). 11. Η πώληση (λιανική ή χονδρική) άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα. ΙΙ.- Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στο όνομά της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων. β. Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε, στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή. γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε μέσω αντιπροσώπευσης και μεταπώλησης είτε μέσω είσπραξης σχετικής προμήθειας για την αντιπροσώπευση ή τη μεταπώληση. δ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. ε. Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα ανωτέρω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. στ. Να προβαίνει σε αντιπροσώπευση, ίδιων ή σχετικών προς τους σκοπούς της επιχειρήσεων ή αντιπροσωπειών, Ελληνικών ή του εξωτερικού, και να συμμετέχει σε συμβάσεις franchise. ζ. Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού. η. Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46692002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κύρια
01631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
17231000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
18120000 ΆΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18132000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Η ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΧΑΡΑΚΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
18141000 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
46110000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46181204 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46181206 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46181208 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46441103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46691958 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788602 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47788607 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
68321301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
70221304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση