ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 25 , ΜΟΣΧΑΤΟ, 18345

ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 25 , ΜΟΣΧΑΤΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801260100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152922701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-11-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-11-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 25
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Κ.Α.Δ 41.20.3000 2) Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Κ.Α.Δ 41.20.4000 3) Κατασκευή οικιστικών κτιρίων Κ.Α.Δ 41.20.1000 4) Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων Κ.Α.Δ 41.20.2000 5) Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71.12.2000 6) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Κ.Α.Δ 71.12.1100 7) Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Κ.Α.Δ 42.99.0000 8) Κάθε εργασία συναφής ή παρεμφερής των ανωτέρω σκοπών και υπηρεσιών Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία δύναται : 1)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής υπάρχουσες ή συσταθησόμενες με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς , να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφιστάμενη ή υπο σύσταση εταιρεία 2)Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, εργοτάξια ,ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 3)Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα ή της Ευρωπαικής Ένωσης για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας 4) Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις ,να ζητά την έκδοση εγγυητικών επιστολών ,ενέγγυων πιστώσεων ,υπέρ τρίτων προσώπων , μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει , προς όφελος της εταιρείας και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού . 5) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6) Γενικά να διενεργεί κάθε πράξη η οποία κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη προς εξυπηρέτηση και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση