ΘΕΣΙΣ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 , ΑΘΗΝΑ, 10671

ΘΕΣΙΣ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801277222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153335301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΘΕΣΙΣ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ
THESIS PEFKO PAPPOU

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό: α) Την διακίνηση κάθε προϊόντος ή είδους, είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, που περιλαμβάνει φορτώσεις, μεταφορτώσεις, εκφορτώσεις, μεταφορές και πρακτόρευση μεταφορών διά ξηράς, θάλασσας ή αέρα με δικά της μέσα ή με μέσα τρίτων, που θα τα μισθώνει, ή όχι. β) Την εκτέλεση οδικών εμπορευματικών μεταφορών κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων και υλικών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ιδιόκτητα, μισθωμένα ή συνεργαζόμενα φορτηγά αυτοκίνητα, εφοδιασμένα με Άδεια κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως ή με Άδεια Οδικών Μεταφορών. γ) Την παροχή υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων δια φορτηγών αυτοκινήτων κοινού φόρτου, γερανοφόρων, ψυγείων, μεταφοράς χύδην προϊόντων, ειδικών μεταφορών και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container). δ) Την μίσθωση Δημοσίας Χρήσεως Φορτηγών Αυτοκινήτων. ε) Την εμπορία κάθε είδους ή προϊόντος που παράγεται στην Ελλάδα ή που εισάγεται από το εξωτερικό. στ) Την επεξεργασία, συσκευασία ή ανασυσκευασία πάσης φύσεως εμπορευμάτων τρίτων. ζ) Την ίδρυση και λειτουργία γενικών αποθηκών, η έκδοση τίτλων αποθήκευσης, η ανέγερση ή μίσθωση αποθηκών και εν γένει αποθηκευτικών χώρων και η εκμετάλλευσή τους και ακόμα η διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων. η) Την εκπόνηση μελετών οποιασδήποτε μορφής. Η εισαγωγή από το εξωτερικό των απαραιτήτων για τον εξοπλισμό της μηχανημάτων και λοιπών ειδών. θ) Την Ανάπτυξη και εκμετάλλευση μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών Supply Chain. ι) Την ίδρυση και εκμετάλλευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φορολογικής και τελωνειακής αποθήκης και ο διορισμός της ως φορολογικής αντιπροσώπου - εκπροσώπου τρίτων. ια) Την εν γένει αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού. ιβ) Την διεξαγωγή επιχειρήσεως courier (ταχυμεταφορές) και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, την παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με κάθε μέσο και αντίστροφα, την παραλαβή, ταξινόμηση και διανομή πάσης φύσεως δεμάτων και προς μεταβίβαση αντικειμένων, περιλαμβανομένων και αξιογράφων, επιταγών, τραπεζογραμματίων ή μικροδεμάτων ή αντικειμένων επείγουσας μεταβιβάσεως. ιγ) Την παροχή Υπηρεσιών Υποστηρικτικών των Μεταφορών όπως : εκμίσθωση προς τρίτους φορτηγών οχημάτων με ή χωρίς παραχώρηση οδηγού, εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, εξυπηρέτησης και αποθήκευσης οχημάτων, διακίνηση και διαμεταφορά εμπορευμάτων και πραγμάτων, φορτοεκφόρτωση και εφοδιασμός λοιπών μεταφορικών μέσων και κάθε άλλη υποστηρικτική εργασία και υπηρεσία σχετική με τις μεταφορές. Ιδ) Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων (3PL— Third party Logistics) ήτοι παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων τρίτων. ιε) Την συμμετοχή και σύμβαση της Εταιρίας με κάθε είδους εταιρία ή νομικό πρόσωπο με ίδιο ή άλλο σκοπό προς σύσταση οιασδήποτε μορφής εταιρικής σχέσεως. ιστ) Την εμπορία επίπλων γραφείου, κουζίνας, ξενοδοχειακού εξοπλισμού και η εν γένει εμπορία πάσης φύσεως επίπλων. ιζ) Την εμπορία ακατέργαστης ξυλείας και συναφών α΄ υλών για την κατασκευή πάσης φύσεως επίπλων. ιη) Το σχεδιασμό, κατασκευή επίπλων και, παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σχεδιασμού και διακόσμησης χώρου. ιθ) Την εμπορία κάθε είδους ή προϊόντος που παράγεται στην Ελλάδα ή που εισάγεται από το εξωτερικό. κ) Τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών (αποκτήσεις και παραδόσεις). κα) Κάθε συναφής με όλα τα παραπάνω εργασία. 3.2. Τις πιο πάνω πράξεις, η Εταιρία μπορεί να κάνει είτε απευθείας για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε και συνεταιρικά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και με σύμπραξη (κοινοπραξία) με αυτούς. 3.3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση