ΦΑΡΜΑΚΗΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 71 , ΑΘΗΝΑ, 16121

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 71 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800794092
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141124101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
FARMAKIS KAI SIA E.E.
FARMAKIS P.A. P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 71
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

2.1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι (α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων σίτισης (εστιατορίων, ταχυφαγείων, καφετεριών, και σνακ μπαρ, χώρων συνεστιάσεων και λοιπών εκδηλώσεων κλπ.) και κάθε άλλης επισιτιστικής επιχείρησης και διοργάνωση και εκτέλεση κάθε ψυχαγωγικής ή εμπορικής εκδήλωσης. (β) Η οργάνωση και η εμπορική εκμετάλλευση εστιάσεων, καθώς επίσης και η παρασκευή και εμπορία κάθε φύσεως γευμάτων προς τρίτους (catering) ? (κέτεριν), καθώς η επισιτιστική κάλυψη, σε μόνιμη ή περιοδική βάση, πάγιων αναγκών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, οργανισμών κ.λ.π. Η λειτουργία αναψυκτηρίου, καφετέριας, μπαρ, σνακ ? μπαρ, εστιατορίου και κάθε καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (γ) Η παρασκευή, τυποποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, διανομή, εφοδιασμός, αντιπροσωπεία και εμπορία ειδών τροφίμων, σίτισης και εξοπλισμού επισιτιστικών ή τουριστικών επιχειρήσεων και εν γένει ειδών που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας. (δ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη τροφοδοσίας?διανομής με τα παραγόμενα είδη ή και άλλα σε ξενοδοχειακές μονάδες, Οργανισμούς, Εταιρείες, σε Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές και Επιχειρήσεις κ.λ.π. (ε) Στους σκοπούς της Εταιρείας εντάσσεται και η οργάνωση και η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής κάθε είδους γευμάτων, ώστε αυτά να είναι ομοιόμορφα ως προς τη φιλοσοφία ανάπτυξης χώρων, εμφάνισης και λειτουργίας τους. 2.2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς. β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία, θυγατρικές εταιρείες ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Να συμμετέχει είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικών συνεργασιών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (Know –how), καθώς και να παρέχει και να αποκτά δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising). στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, εφόσον αυτό εξυπηρετεί την δραστηριότητά της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση