ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΕΛΜΙΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801340436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154725401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-05-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ 3
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η λειτουργία φαρμακαποθήκης μέσω της παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, εμπορίας και διαθέσεως στην ελληνική και ξένη αγορά ιδιοσκευασμάτων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, χημικών, κτηνιατρικών, καλλυντικών, ειδών προσωπικής υγιεινής, ορθοπεδικών, ανατομικών υποδημάτων, ιατρικών μηχανημάτων, ομοιοπαθητικών, βρεφικών ειδών και τροφών, ειδών ιατρικής γενικής χρήσεως, διαιτητικών προϊόντων, ειδών καλλωπισμού και εν γένει λοιπών συναφών ειδών. Περαιτέρω η εταιρεία σκοπεί στην εμπορία και διακίνηση πρώτων υλών φαρμάκων αλλά και διαγνωστικών και εργαστηριακών προϊόντων. Στα πλαίσια του καταστατικού αυτού σκοπού της συγκροτήσεως και λειτουργίας φαρμακαποθήκης θα πραγματοποιείται διακίνηση φαρμάκων και συναφών ειδών δια της αγοράς από τις φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα και φαρμακοβιομηχανίες ή δια της εισαγωγής από το εξωτερικό φαρμάκων και συναφών ειδών προς μεταπώληση χονδρικώς μόνο σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία και όχι λιανικώς στην καταναλωτική αγορά. Για την επιδίωξη του ως άνω σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να αντιπροσωπεύει και να εμπορεύεται στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό προϊόντα και υπηρεσίες οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που παράγουν ή διαθέτουν τα ως άνω ιδιοσκευάσματα, προϊόντα, όργανα και εν γένει είδη και ασχολούνται με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή με προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτού και γενικά κάθε παρόμοια δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά εδώ αλλά είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφισταμένη ή ιδρυόμενη, σαν εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, ημεδαπή ή αλλοδαπή. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε, να συμμετέχει σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς και να υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους και κάθε συναφούς εργασίας, να δανείζει, να δανείζεται, να εξευρίσκει κεφάλαια, να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών, ενοχικές ή εμπράγματες ασφάλειες, να αγοράζει και εν γένει εκμεταλλεύεται ακίνητα ή κινητά, τα οποία εξυπηρετούν αμέσως ή εμμέσως την ευόδωση του ανωτέρω σκοπού της εταιρείας, να συνάπτει συμβάσεις franchise ή factoring καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση