Α.Τ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671

Α.Τ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801374360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155436701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 4
  Πόλη:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών συνδεδεμένου αντιπροσώπου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία“Τράπεζα Optima bank ΑΕ” κατά την έννοια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4514/2018. Συγκεκριμένα, η εταιρεία δύναται: 1. Να προωθεί τις επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες και εν γένει να προβαίνει σε ενέργειες για την προσέλκυση αυτών, 2. Να λαμβάνει και να διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, 3. Να τοποθετεί χρηματοπιστωτικά μέσα ή να παρέχει συμβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα ή υπηρεσίες. 4. Να διενεργεί κάθε σχετική με την παραπάνω αντιπροσώπευση δραστηριότητα και κάθε πράξη την οποία θα επιτρέπει ο νόμος σε εταιρίες όπως η παρούσα. 5. Να παρέχει υπηρεσίες λήψης & διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών 6. Να παρέχει υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 7. Να παρέχει υπηρεσίες χρηματιστή ή μεσίτη χρηματιστηρίου αξιών 8. Να παρέχει υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 9. Να προωθεί μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Ν.4514/2018


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση