ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ Α.Ε.

ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 82 , ΑΘΗΝΑ, 10553

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ Α.Ε.


ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 82 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801080437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148615601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ Α.Ε.
EVRIPIDOU PROPERTIES S.A.
AKINITA EURYPIDOU A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 82
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής : α) Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, είτε από την ίδια είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων προς οποιοδήποτε τρίτο , η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στον τουριστικό κλάδο. β) Η βραχύχρονη εκμίσθωση, υπομίσθωση, και εν γένει εκμετάλλευση επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων. Ως εκμισθώμενα δωμάτια – διαμερίσματα ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσότερων χώρων με λουτρό. γ) Η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδιών και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία. δ) Η εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων σε τρίτους με αντάλλαγμα για την διοργάνωση και την επιμέλεια, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεδριών και δεξιώσεων. ε) Η παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering). Η ίδρυση, εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ενδεικτικά εστιατορίων, καφετέριας, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων και λοιπά χώρων. Στ) Κάθε παράπλευρη ή/και παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατα ενδεικτική αναφορά, η λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων ή/και ενοικιαζόμενων δωματίων κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, υπηρεσίες καλλωπισμού, κέντρων αισθητικής & κομμωτηρίων, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του “franchise”, δ) να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, επιχειρήσεις, γραφεία ή αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει εταιρείες του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς, να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση