ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ 70 , ΑΘΗΝΑ, 10441

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΣΕΡΡΩΝ 70 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800709050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137715701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INDUSTRIAL APPLICATIONS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΡΡΩΝ 70
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Α) Οι αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, οι εισαγωγές, οι εξαγωγές, η εμπορία και εφαρμογή βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών, η προώθηση πωλήσεων προϊόντων οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, καθώς και η άσκηση κάθε είδους εμπορίας, Β) Η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών και η κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών Γ) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Δ) Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση