Ε. ΠΑΠΠΑΣ - GREENERGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 , ΚΑΜΑΤΕΡΟ, 13451

Ε. ΠΑΠΠΑΣ - GREENERGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 , ΚΑΜΑΤΕΡΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801904455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165513601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-09-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-09-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E. PAPPAS GREENERGO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7
  Πόλη:
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΕΦΥΡΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: «Η ανάληψη και εκτέλεση γενικών και ειδικών έργων πρασίνου, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, όπως ενδεικτικά αναφερόμενα φυτοτεχνικά έργα, κατασκευής χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, πλατειών, νησίδων, πρανών, περιφράξεων, χώρων στάθμευσης, χώρων αναψυχής, χώρων άθλησης, χλοοτάπητες γηπέδων, αρδευτικά συστήματα, αποψιλώσεις χώρων.Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως δασοτεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά αναφερόμενα αναδασώσεις, ποτίσματα, καθαρισμοί, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, δασική οδοποιία, φράγματα, χωματουργικές εργασίες, χώροι δασικής αναψυχής, κλαδέματα, αποκαταστάσεις λατομείων, τεχνικά έργα, δεξαμενές άρδευσης, έργα αντιπυρικής προστασίας, λειτουργία φυτωρίων. Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκπόνηση μελετών έργων πρασίνου, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλπ. Η εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών και πινάκων υλοτομίας κλπ. Εργασίες επίβλεψης για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες. Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κύρια
1611005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
2101100 ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ Δευτερεύουσα
2101200 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
2102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
2401003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ Δευτερεύουσα
2401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
2401007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ Δευτερεύουσα
43121101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71114200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
72194002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση