ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 0 , ΑΘΗΝΑ, 13341

ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 0 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996831355
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167844701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-12-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
FILOTAS ENERGEIAKI KOINOTITA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 0
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

5.1 Η «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4513/2018 και τις διατάξεις του ν. 1667/1986, όπως ισχύουν. Ως σκοποί της «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» ορίζονται υποχρεωτικά οι κάτωθι δραστηριότητες: α) Η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση και ενεργειακός συμψηφισμός ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας Αττικής ή όμορης Περιφέρειας. β) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/7.6.2011 (Β 1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ) Η διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων. δ) Η προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ε) Η προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα. στ) Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας. ζ) Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α 179), εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας. η) Η παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας. θ) Η διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. ι) Η ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α 222) ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας. κ) Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας. 5.2. Επιπλέον, η «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει αυτοδύναμα ή να συμμετέχει σε δράσεις που αποβλέπουν: α) Στην προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας αυτής. β) Στην σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς. γ) Στη διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. δ) Στην παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της. ε) Στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας. στ) Σε δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας ή εντός οποιασδήποτε όμορης Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση