ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ 79 , ΣΠΑΤΑ, 19004

ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο.Ε.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ 79 , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802024799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168376301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-01-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-01-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΠΙΜΠΑΣ ΧΡΩΜΑ Ο.Ε.
BIMPAS CHROMA G.P.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΔΕΡΗ 79
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΣΠΑΤΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι εργασίες χρωματισμών, το λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων, η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία, οι υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, οι βάσει σύμβασης κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις, οι εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρου 33 παρ. 4 του κώδικα ΦΠΑ) για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Για την υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας οι εταίροι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι: i) η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις, ii) η εταιρεία δύναται να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, iii) η εταιρεία δύναται να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εταιρείας και προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, iv) η εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, factoring, leasing καθώς και κάθε μορφής συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς. α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, v) να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης με εταιρείες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της, ιδρύοντας ακόμη και υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αντιπροσωπεύοντας οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Τέλος η Εταιρεία δύναται να προβαίνει και στη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξης πρόσφορης για την προαγωγή του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Κύρια
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση