ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - RES INVEST Α.Ε. - GLOBILED Μ. ΕΠΕ.

19Ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΜΑ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - RES INVEST Α.Ε. - GLOBILED Μ. ΕΠΕ.


19Ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΜΑ 0 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996773937
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168880401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-02-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LED ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
KOINOPRAXIA LED DYTIKIS LESVOU

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
19Ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ- ΜΑ 0
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο μοναδικός και αποκλειστικός σκοπός και το αντικείμενο της Κοινοπραξίας θα είναι η εκτέλεση του παραπάνω αναφερόμενου Έργου/ ΣΠΥ με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», σύμφωνα με τη με ΑΔΑΜ 21PROC009357328 2021-10-13 Διακήρυξη του Δήμου Δυτικής Λέσβου, εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή», για κοινό λογαριασμό και όφελος των ανωτέρω συμβαλλομένων / κοινοπρακτούντων με το παρόν μελών και μέχρι πλήρους εκκαθάρισης όλων των σχετικών συναλλαγών/δοσοληψιών της Κοινοπραξίας με την Αναθέτουσα Αρχή, μεταξύ των μελών και μεταξύ αυτών και τρίτων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση