ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΒΙΖΥΗΝΟΥ 11 , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ


ΒΙΖΥΗΝΟΥ 11 , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999983701
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4260301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-05-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-05-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ξεν. VETERINARY CIRCLE TRADE
KTINIATRIKOS KYKLOS EMPORIKI A.E. xen. VETERINARY CIRCLE TRADE
KTINIATRIKOS KYKLOS EMPORIKI SA

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΙΖΥΗΝΟΥ 11
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Η εµπορία (εισαγωγές - εξαγωγές), κατασκευή και παραγωγή κτηνιατρικών σκευών, εργαλείων, οργάνων, µηχανηµάτων και συσκευών για την κτηνιατρική, εξοπλισµοί κτηνοτροφικών µονάδων, εν γένει αξεσουάρ, βιβλίων και ζωοτροφών παντός είδους. Επίσης την εµπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων, προσθετικών φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων καταλλήλων για ζωοτροφες, απολυµαντικών, χηµικών ουσιών, προϊόντων περιποίησης ζώων, μυοκτόνων, εντομοκτόνων κτλ καθώς και ιατρικών ειδών και αναλωσίμων. Β. Η παροχή υπηρεσιών σε θέµατα κτηνιατρικής αλλά και επισκευής µηχανηµάτων, οργάνων και συσκευών. Γ. Η εμπορία ζώντων ζώων πτηνων και ιχθύων καθως και η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού σε σχέση με αυτά. 2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία θα µπορεί: Α. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση όµοιου ή παρεµφερούς µε το δικό της σκοπό µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. Β. Να ιδρύει οποιαδήποτε πρακτορεία ή υποκαταστήματα. Γ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση. Δ. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. Ε. Η Εταιρεία µπορεί να συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις ή συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων και δανειακών συµβάσεων, για κάθε νόµιµη αιτία και σε σχέση πάντοτε µε τους σκοπούς της, µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση