ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Ι.Κ.Ε

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 89 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ Ι.Κ.Ε


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 89 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800728316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138641201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-04-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-04-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

T.G.I.V.V

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 89
  Πόλη:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής), του διαδικτύου και εν γένει της τεχνολογίας και των τεχνολογικών και ηλεκτρονικών ειδών και πιο συγκεκριμένα: α) Την παροχή υπηρεσιών αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, β) Τη λιανική πώληση προϊόντων, καρτών, συσκευών, εξοπλισμού, εξαρτημάτων και άλλων συναφών ηλεκτρονικών ειδών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμπλετών (tablets) κλπ., καθώς επίσης και διαδικτύου,γ) Την άσκηση εμπορίας τηλεπικοινωνιακών και εν γένει τεχνολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τηλεπικοινωνιακά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, ε) Την διαμεσολάβηση στην εμπορική προώθηση τηλεπικοινωνιακών ή διαδικτυακών προϊόντων, στ) Την παροχή πληροφοριών και την κατάρτιση συμβάσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, ζ) Τη διαμεσολάβηση στην αποπληρωμή τιμολογίων και λογαριασμών χρέωσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, η) Τη διαμεσολάβηση στη παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, επισκευής και αποκατάστασης ( service) προϊόντων, συσκευών, εξοπλισμού, εξαρτημάτων και άλλων συναφών ηλεκτρονικών ειδών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου. 2. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και ουχί περιοριστική. 3. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ., β) Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του διαχειριστή της, γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ Κύρια
47413104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
61101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
82991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
95121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση