ΑΡΩΜΑΣΕΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 26 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

ΑΡΩΜΑΣΕΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 26 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999954698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4680301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-03-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-03-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΡΩΜΑΣΕΝΣ Ε.Π.Ε.
AROMASENSE LTD
AROMASENS EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 26
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

«ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός (A) Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η αντιπροσώπευση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας βιομηχανικών πρώτων υλών πάσης φύσεως. (2) Η αντιπροσώπευση, εμπορία, εκμίσθωση σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και διακίνηση πάσης φύσεως μηχανημάτων και αναλωσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χημικά εργαστήρια. (3) Η παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εμπορία και διακίνηση πρώτων υλών σε στερεή και υγρή μορφή για τη βιομηχανία, βιοτεχνία και εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και για κάθε είδους βιομηχανία, βιοτεχνία και εργαστήρια. (4) Η παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση, συσκευασία, ανασυσκευασία, εμπορία και διακίνηση πρώτων υλών σε στερεή και υγρή μορφή προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα καθώς και τις χώρες της αλλοδαπής. (5) Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών οποιωνδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας. (6) Η εμπορία (χονδρική και λιανική) και διακίνηση οποιωνδήποτε εκ των παραπάνω προϊόντων στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες της αλλοδαπής, καθώς και η διενέργεια διαδικτυακών πωλήσεων και συναλλαγών σε σχέση με τους σκοπούς και δραστηριότητες της εταιρείας. (7) Η εμπορία, παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία και αποθήκευση, συσκευασιών και πρώτων υλών για συσκευασία, για τη βιομηχανία, βιοτεχνία και εργαστήρια τροφίμων και ποτών καθώς και για κάθε είδους βιομηχανία, βιοτεχνία και εργαστήρια και προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα καθώς και τις χώρες της αλλοδαπής. (8) Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών. (9) Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διακίνησης, σχεδιασμού και παραγωγής νέων προϊόντων και συσκευασιών καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω. (10) Η αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές νωπών και κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, κρεάτων, πουλερικών, ψαριών κα θαλασσινών. (11) Η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων, σκαφών, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, μηχανών και άλλων ειδών αναψυχής. (12) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας τροφίμων. (13) Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης, για ανάπτυξη προστατευτικών στολών εργασίας, μέσων ατομικής προστασίας, αλεξίσφαιρων γιλέκων, κρανών, πλακών συστημάτων θωράκισης οχημάτων καθώς και η εμπορία, αντιπροσώπευση και μεσιτεία των εν λόγω προϊόντων. (14) Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για λογαριασμό οποιωνδήποτε ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών, οι οποίες σχετίζονται με οποιουσδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω. (15) Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να: α) Συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και επιχείρηση, βιομηχανική ή εμπορική εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, από αυτούς που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν και πάντως, υπό τους όρους του παρόντος. β) Αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οποιουδήποτε βιομηχανικού ή εμπορικού οίκου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με παρεμφερή σκοπό. γ) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν γένει, προς την επίτευξη των στόχων της. δ) Συμμετέχει σε αλυσίδα καταστημάτων ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού βάσει του συστήματος της δικαιόχρησης, ως franchisee. ε) Να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των υπολοίπων παραγωγικών και εμπορικών - επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. (16) Η διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε από τις εργασίες ή επιχειρήσεις των βιομηχάνων, βιοτεχνών, εργολάβων, εμπόρων (χονδρικής και λιανικής πώλησης), αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών, προμηθευτών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, αντιπροσώπων, φορτωτών, μεταφορέων, εκτελωνιστών, διαμεταφορέων, αντιπροσώπων και/ή πρακτόρων εκτελώνισης και διαμεταφοράς, αποθηκαρίων, κατασκευαστών, παρασκευαστών, συσκευαστών και η παραγγελία, ανταλλαγή, παροχή πιστώσεων και γενικά η εμπορία σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντα, μερίδια, δικαιώματα, αγαθά, προϊόντα, εμπορεύματα, κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα και αντικείμενα κάθε είδους ή κατηγορίας. (17) Η ίδρυση, δημιουργία, διεξαγωγή, προαγωγή, ανάπτυξη και η κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμβολή σε κάθε είδους ή κατηγορίας βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο ή οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία ως επίσης και η διεξαγωγή, συμβολή για δημιουργία, εγκαθίδρυση και ανάπτυξη άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας και είτε αυτές έχουν σχέση με τις από καιρό σε καιρό εργασίες της Εταιρείας είτε όχι. (18) Η διεξαγωγή όλων των εργασιών ή επιχειρήσεων που σχετίζονται με την προμήθεια και/ή εγκατάσταση και/ή συντήρηση και/ή επιδιόρθωση και/ή χρήση και/ή εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων επεξεργασίας και άλλων παρόμοιων ή συναφών συστημάτων, την ετοιμασία προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς τους ιδιοκτήτες, τους χειριστές, τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν ή στα οποία παρέχεται η χρήση ή εκμετάλλευση ή συμμετοχή στη χρήση ή εκμετάλλευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων επεξεργασίας ή άλλων παρόμοιων ή συναφών συστημάτων, την προμήθεια της σχετικής γραφικής και άλλης ύλης, το σχετικό εξοπλισμό, εξαρτήματα, προσαρτήματα και επίπλωση όπως και την παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων σε σχέση με Hardware και Software είδη, προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν όλα τα πιο πάνω. (19) Η αγορά, μίσθωση ή κατά οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση, επιδιόρθωση και μετατροπή οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, εργαλείων, οχημάτων, επίπλων, καθισμάτων, τεντών, συσκευών, ουσιών, υλικών, ειδών εξοπλισμού και οργάνων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας που συνήθως χρησιμοποιούνται στην ή που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων της Εταιρείας. (20) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των οικονομικών αντιπροσώπων και συμβούλων, εμπορικών αντιπροσώπων, αντιπροσώπων επιχειρήσεων, διαφημιστικών αντιπροσώπων και γενικά η διεξαγωγή κάθε εργασίας ή επιχείρησης που μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα με τις πιο πάνω εργασίες. (21) Η ανάληψη είτε μόνης είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου αντιπροσωπειών και κάθε φύσης εργασιών με προμήθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, συναλλαγή ή επιχείρηση και γενικά να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, δημόσιο οργανισμό ή αρχή υπηρεσίες και συμβουλές επί οικονομικών και εμπορικών θεμάτων, τεχνικών θεμάτων, βιομηχανικών και αναπτυξιακών, θεμάτων σύστασης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, προώθησης και εκσυγχρονισμού κάθε είδους επιχείρησης ή έργου και γενικά να εκτελεί τις εργασίες των συμβούλων (consultants), αναλυτών (analysts), προωθητών αγοράς (marketing agents), συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων ερεύνης αγοράς (Market research consultants), πρακτόρων μεταβίβασης επιχειρήσεων (business transfer agents) και να ενεργεί ως ενδιάμεσος στην εξεύρεση πωλητών, αγοραστών, συνεταίρων και εργοδοτουμένων. (22) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των αντιπροσώπων ή διευθυντών σε οποιεσδήποτε εργασίες ή επιχειρήσεις και η πρόσληψη ειδικών ή πραγματογνωμόνων (experts) για την έρευνα και εξέταση καταστάσεων, διαχείρισης, προοπτικών, εκτιμήσεων και καταστάσεων οποιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης και γενικά με την περιουσία ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους. (23) Η διεξαγωγή των εργασιών των συμβούλων για θέματα σχετικά με τη σύσταση, εγγραφή, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση, ενοποίηση, συγχώνευση, παραλαβή, απόκτηση, ανάληψη και προγραμματισμό νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής, όπως επίσης και για θέματα σχετικά με τη δυνατότητα ανάληψης, διεξαγωγής, εκτέλεσης, προώθησης και επιδίωξης από νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, στόχων, σκοπών, δραστηριοτήτων, έργων και επιχειρήσεων. (24) Για τους σκοπούς της Εταιρείας και τη διεξαγωγή των εργασιών, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και/ή για σκοπούς επένδυσης:- (α) Απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε γης, κτιρίων, δικαιωμάτων, προνομίων, δουλειών πάνω σε ξένη περιουσία και γενικά οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοδήποτε μερίδιο, συμφέρον ή δικαίωμα σ' αυτή ή σε σχέση προς αυτή. (β) Κατοχή, ανέγερση, οικοδόμηση, κατασκευή, επεξεργασία, διαίρεση, βελτίωση, αντικατάσταση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση γης, οικιών, εργοστασίων, κτιρίων ή έργων κάθε φύσης σε οποιαδήποτε γη ή περιουσία της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλη γη ή περιουσία και η κατεδάφιση, επανοικοδόμηση, επέκταση, μεταβολή και βελτίωση υφισταμένων οικιών, κτιρίων ή έργων και γενικά ο έλεγχος, διαχείριση, χρησιμοποίηση, εκμετάλλευση και βελτίωση της περιουσίας της Εταιρείας. (γ) Πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή με άλλο τρόπο αποξένωση (αλλά όχι η εμπορία) της γης, κτιρίων και άλλης ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, ή άλλης τέτοιας περιουσίας στην οποία η Εταιρεία ήθελε αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον ή δικαίωμα. (δ) Εγκαθίδρυση, λειτουργία, διατήρηση, ανέγερση, κατασκευή, αγορά, μίσθωση ή με άλλο τρόπο απόκτηση γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, υπόστεγων, υποκαταστημάτων, κλάδων, εμπορικών σταθμών, δικτύων διανομής, αντιπροσωπειών και οποιωνδήποτε άλλων αναγκαίων υποστατικών και η προσωρινή ή μόνιμη ή με άλλο τρόπο εξασφάλιση ή χρήση τους. (ε) Απόκτηση και διατήρηση είτε στο όνομα της Εταιρείας είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (debenture stock), γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε εταιρεία οπουδήποτε ιδρυμένη ή που διεξάγει εργασία καθώς και χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (debenture stock), γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων που έχουν εκδοθεί ή που είναι εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κυρίαρχο κράτος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο σώμα ή αρχή, ανεξάρτητη, εξαρτημένη, δημοτική, τοπική ή άλλη οπουδήποτε κι' αν βρίσκεται. (στ) Απόκτηση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, γραμματίων, υποχρεώσεων και χρεογράφων διά συμμετοχής κατά την ίδρυση, με συμβόλαιο, με προσφορά, αγορά, ανταλλαγή, ασφάλιση (underwriting), με συμμετοχή σε Syndicates ή με άλλο τρόπο και είτε αυτές είναι πληρωμένες εξολοκλήρου είτε όχι και με οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς θέλει κριθεί σωστό. (ζ) Άσκηση και επιβολή όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών που πηγάζουν ή απορρέουν από την ιδιοκτησία υπό της Εταιρείας οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (debenture stock), γραμματίων, εμπορικών ή εμπορεύσιμων εγγράφων, εγγράφων που μπορούν να μεταβιβαστούν με οποιοδήποτε τρόπο, υποχρεώσεων και χρεογράφων, περιλαμβανομένων, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, όλων των εξουσιών αρνησικυρίας ή ελέγχου που μπορεί να έχει η Εταιρεία λόγω ιδιοκτησίας ειδικής αναλογίας της εκδομένης ή ονομαστικής αξίας των πιο πάνω και η άσκηση ή παροχή όλων των αναγκαίων υπηρεσιών ως προς τη διαχείριση, διεύθυνση, έλεγχο και επίβλεψη οποιασδήποτε εταιρείας για την οποία ενδιαφέρεται η Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους θέλει εγκρίνει. (η) Απόκτηση με αγορά, ενοικίαση, ανταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε κινητής περιουσίας οποιασδήποτε φύσης ή κατηγορίας και οποιοσδήποτε συμφέροντος, μεριδίου ή δικαιώματος σ' αυτή ή σε σχέση προς αυτή που θέλει κριθεί κατάλληλη για επένδυση. (θ) Πώληση, υποθήκευση, ενεχυρίαση, ή με άλλο τρόπο αποξένωση ή επιβάρυνση (αλλά όχι η εμπορία) οποιωνδήποτε μετοχών, μεριδίων, χρεωστικών ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (debenture stock), γραμματίων, υποχρεώσεων ή χρεογράφων ή άλλης οποιασδήποτε φύσης ή μορφής κινητής περιουσίας της Εταιρείας περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή συμφερόντων πάνω στην τέτοια περιουσία. (25) Η παροχή υπηρεσιών ή εξυπηρετήσεων του αντιπροσώπου, μεσάζοντα, συντονιστή, μεσίτη και του κέντρου συλλογής και/ή συγκέντρωσης πληροφοριών. (26) Η παροχή, προμήθεια ή εξασφάλιση παροχής ή προμήθειας οποιασδήποτε αναγκαίας, απαιτούμενης ή ζητούμενης υπηρεσίας ή εξυπηρέτησης, οποιασδήποτε φύσης ή μορφής απ’ οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία, οίκο ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό. (27) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των ασφαλιστών, μεσιτών και αντιπροσώπων ασφαλειών σε όλους τους κλάδους τους και των συμβούλων για ζητήματα ασφαλειών, επιθεωρητών, εκτιμητών, υπολογιστών, αναλογιστών και ρυθμιστών αβαρίας (average adjusters). (28) Η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων του γραμματέα, διευθυντή, διοικητικού συμβούλου, διευθύνοντα συμβούλου, διαχειριστή ή αντιπροσώπου οποιασδήποτε εταιρείας, οίκου, δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού, αντιπροσωπείας ή άλλης αρχής ή εξουσίας ή ιδιώτη, του αντιπροσώπου και σύμβουλου σε σχέση με όλες τις μορφές διεύθυνσης, διαχείρισης, διοίκησης, οργάνωσης, μεθόδευσης εταιρειών, οίκων, οργανισμών ή επιχειρήσεων, η διεξαγωγή των εργασιών των γραμματέων, αρχειοφυλάκων, διαχειριστών και συμβούλων οποιοσδήποτε εταιρείας, οίκου, οργανισμού ή σώματος, η προσφορά και παροχή οργανωτικής φύσης βοήθειας ή συμβουλής και γενικά η διενέργεια των εργασιών των συμβούλων ή γνωμοδοτών. (29) Η ανάληψη και η διεξαγωγή κάθε είδους εμπιστεύματος. Η ανάληψη και η διεξαγωγή του αξιώματος ή των αξιωμάτων, εξουσιών, διακρίσεων, καθηκόντων και υποχρεώσεων του καταπιστευματοδόχου (Trustee), φύλακα καταπιστευματοδόχου (Custodian Trustee), εκτελεστή, διαχειριστή, διευθυντή, εκκαθαριστή, αντιπροσώπου, εντολοδόχου (Nominee), οποιοσδήποτε ή οποιωνδήποτε ή για λογαριασμό οποιοσδήποτε ή οποιωνδήποτε προσώπων, εταιρειών, οργανισμών, ιδρυμάτων, συγκροτημάτων, οργανώσεων, σωματείων ή άλλων. (30) Η οργάνωση, διεύθυνση, διαχείριση, επιτήρηση και γενικά η παρακολούθηση των ασχολιών, επιχειρήσεων, εργασιών ή πράξεων της Εταιρείας. (31) Η εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιοδήποτε κράτος ή τόπο στο εξωτερικό και η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και όρων για τη διεξαγωγή από την Εταιρεία όλων των ασχολιών, επιχειρήσεων ή εργασιών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε κράτος ή τόπο στο εξωτερικό όπως επίσης και η δημιουργία γραφείων, υποκαταστημάτων, κλάδων αποθηκών, πρατηρίων στην Ελλάδα ή στα πιο πάνω κράτη ή τόπους για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας. (32) Η διεξαγωγή οποιασδήποτε πράξης, με οποιαδήποτε κυβερνητική, δημοτική, κοινοτική ή άλλη αρχή ή όργανο ή με οποιοδήποτε πρόσωπο, που κατά τις περιστάσεις θέλει κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας όπως επίσης και από τις πιο πάνω αρχές ή πρόσωπα λήψη, αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση κάθε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος, συμβολαίου, άδειας, δουλείας δικαιώματος ή προνομίου. Περιπλέον, η πώληση, δωρεά, εκμίσθωση ή γενικά η διάθεση των πιο πάνω δικαιωμάτων ή προνομιών από την Εταιρεία. (33) Η ασφάλιση οποιουδήποτε πράγματος, περιουσίας σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή πρόσωπο εναντίον απωλειών, ζημιών, βλαβών, ευθυνών, υποχρεώσεων και κινδύνων κάθε είδους. (34) Η παροχή εγγυήσεων και η υπογραφή εγγράφων αποζημιώσεων (indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού και η εξασφάλιση οποιουδήποτε εγγυημένου ποσού με την παροχή των ίδιων επιβαρύνσεων και/ή εξασφαλίσεων ως να επρόκειτο για σύναψη δανείου από την Εταιρεία. (35) Η σύναψη δανείων από την Εταιρεία και η παροχή δανείων από την Εταιρεία, με ή χωρίς οποιαδήποτε ασφάλεια κατά τον τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρης της επιχείρησης ή οποιουδήποτε μέρους της και ολόκληρου του ενεργητικού και της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας ή μέλλουσας οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, ή οποιουδήποτε μέρους τους όπως και ολόκληρου του ανέκκλητου κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους του για εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων, ως επίσης και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, συναλλαγματικών αξιόγραφων, χρεωστικών ομολόγων με ή χωρίς κυμαινόμενη επιβάρυνση (floating charge) και χρεωστικών ομολόγων (debentures) πληρωτέων σε χρόνο και τρόπο που η Εταιρεία θέλει θεωρήσει σωστό. (36) Η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρειών ή οργανισμών ή οικιών ή αρχών με τόκο ή χωρίς τόκο και είτε με ασφάλεια ακίνητης περιουσίας με υποθήκη είτε όχι ή με άλλο τρόπο ή και χωρίς ασφάλεια και ειδικότερα η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρείας ή οργανισμού ή οίκου ή αρχής, για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση οποιοσδήποτε επιχείρησης ή έργου ή της αγοράς, μίσθωσης, απόκτησης, κατασκευής ή επεξεργασίας αγαθών, αντικειμένων, εμπορευμάτων ή προϊόντων οποιασδήποτε φύσης και είδους με ενοικιαγορά, πίστωση, αγορά ενοικίαση, βιομηχανοποίηση ή με άλλο τρόπο ή για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση απόκτησης, αγοράς, ενοικίασης, επέκτασης, αξιοποίησης, ανέγερσης, κατασκευής ή οικοδομής, βελτίωσης ή επισκευής οποιοσδήποτε γης, κτιρίου ή κτιρίων ή ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας που η Εταιρεία κρίνει σκόπιμη. (37) Η δημιουργία παρά των πελατών της ή με άλλο τρόπο, όπως η Εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει και η διατήρηση, έλεγχος, διεύθυνση και διαχείριση Ταμείου ή Ταμείων ή Αποθεματικού και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους για τέτοιες αποκτήσεις ή επενδύσεις και για τέτοιο σκοπό ή σκοπούς όπως η Εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει και ειδικότερα για την αγορά ή απόκτηση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας κάθε φύσης ή κατηγορίας. (38) Η καταβολή κατάθεση και δανεισμός χρημάτων, χρεογράφων και περιουσίας προς ή με οποιαδήποτε πρόσωπα και με τέτοιους όρους που θα θεωρηθούν ενδεδειγμένοι. (39) Η κτήση και ανάληψη ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης ή της περιουσίας κινητής ή ακίνητης καθώς και των υποχρεώσεων οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που διεξάγει ήδη ή σκοπεύει να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία που η Εταιρεία έχει εξουσία να διεξάγει ή που μπορεί να διεξαχθεί παράλληλα με την εργασία που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή που μπορεί να διεξαχθεί με τρόπο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετικό για την Εταιρεία ή που κατέχει περιουσία κατάλληλη για τους σκοπούς της Εταιρείας. (40) Η συγχώνευση, συνεταιρισμός, συμμετοχή στα κέρδη, ένωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο σύμπραξη ή συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που δρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και που διεξάγει ή ασχολείται ή ενδιαφέρεται να διεξάγει ή να ασχολείται με οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή πράξη που η Εταιρεία δικαιούται να διεξάγει ή που μπορεί - κατά τη γνώμη των Συμβούλων - να διεξαχθεί παράλληλα, με τις εργασίες της Εταιρείας ή με τρόπο που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας. (41) Η διανομή στα μέλη σε είδος οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας ή του προϊόντος πώλησης ή η διάθεση γενικά οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας υπό τον όρο ότι, αν η διανομή αυτή επιφέρει μείωση του κεφαλαίου, αυτή θα γίνεται μόνο με τον τρόπο που από καιρό σε καιρό ορίζει ο Νόμος. (42) Η ίδρυση και διατήρηση ή η συμβολή στην ίδρυση και διατήρηση οποιουδήποτε Ταμείου Συντάξεων, Προνοίας ή άλλων ωφελημάτων, με ή χωρίς συνεισφορές, για εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε προσώπων που βρίσκονται ή υπήρξαν σε οποιοδήποτε χρόνο στην υπηρεσία της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που τυγχάνει να είναι εξαρτημένη ή φιλική ή με άλλο τρόπο συνδεδεμένη με την Εταιρεία, ή προσώπων που υπήρξαν Σύμβουλοι ή αξιωματούχοι της Εταιρείας ή άλλης κατά τον πιο πάνω τρόπο εξαρτημένης εταιρείας, ή των συζύγων, χηρών, οικογενειών ή με άλλο τρόπο εξαρτημένων προσώπων ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα αυτά και η καταβολή ή με άλλο τρόπο συμβολή για την παροχή σε τέτοια πρόσωπα, δωρεών, φιλοδωρημάτων, συντάξεων, χορηγιών, εισφορών ή άλλης βοήθειας. (43) Η ίδρυση, χρηματοδότηση και συμμετοχή σ' οποιοδήποτε ίδρυμα, ένωση, λέσχη, σύλλογο ή ταμείο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο και η καταβολή χρημάτων για την ασφάλεια οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη υποπαράγραφο ως επίσης και η υπό της Εταιρείας μόνης ή από κοινού με άλλο νομικό πρόσωπο από τα πιο πάνω αναφερόμενα, διενέργεια κάθε πράξης σχετικής προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη και την παρούσα υποπαράγραφο σκοπούς. (44) Η παροχή δωρεών για φιλανθρωπικούς, θεραπευτικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, αθλητικούς, ψυχαγωγικούς ή άλλους σκοπούς που θα θεωρούνται από την Εταιρεία ως κοινωφελείς, ως και η ίδρυση, διαχείριση, λειτουργία, συμμετοχή, χρηματοδότηση, ή οικονομική ή άλλη ενίσχυση οποιωνδήποτε φιλανθρωπικών, ιατροφαρμακευτικών, ευαγών, πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών ή άλλων ιδρυμάτων, ταμείων, κέντρων, σωματείων ή οργανώσεων, που η Εταιρεία από καιρό σε καιρό θέλει κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό, και η ανάληψη, διεξαγωγή, συμμετοχή σε συνεργασία με άλλους, η χρηματοδότηση ή ενίσχυση από την Εταιρεία ή υπό την αιγίδα της Εταιρείας οποιωνδήποτε ερευνών, φιλανθρωπικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών ή άλλων δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της παροχής, χρηματοδότησης ή ενίσχυσης υποτροφιών ή σπουδών, όπως η Εταιρεία θέλει κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό. (45) Η καταβολή χρημάτων ή άλλων πραγμάτων για την απόκτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή περιουσιών και η παροχή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο είτε σε μετρητά είτε με την έκδοση μετοχών, debentures ή άλλων χρεογράφων της Εταιρείας πιστωμένων ως πλήρως ή μερικώς αποπληρωμένων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. (46) Η διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε από τις πιο πάνω εργασίες, επιχειρήσεις, ασχολίες, πράξεις ή δραστηριότητες σε οποιοδήποτε μέρος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και είτε από την Εταιρεία ενεργώντας στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό, είτε από την Εταιρεία ενεργώντας ως αντιπρόσωπος, μεσίτης, εργολάβος, εντολοδόχος ή με άλλο τρόπο είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλο ή άλλους και είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων, υπεργολάβων, εντολοδόχων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. (47) H διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που θέλει κριθεί χρήσιμη, υποβοηθητική, εξυπηρετική ή πρόσφορη γενικά για την επίτευξη άμεσα ή έμμεσα των πιο πάνω σκοπών ή οποιουδήποτε από αυτούς. Και δηλώνεται με το παρόν ότι στην παρούσα παράγραφο η λέξη "Εταιρεία" όταν δεν αναφέρεται σ' αυτή την ίδια την Εταιρεία όπως και οι λέξεις "νομικό πρόσωπο" θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε εταιρεία ή σώμα προσώπων είτε περιορισμένης ευθύνης είτε όχι, ή άλλο νομικό πρόσωπο, είτε αυτό εδρεύει (is domiciled) στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και είτε αυτό συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας είτε σύμφωνα με τους νόμους οποιουδήποτε άλλου κράτους ή χώρας ή οποιασδήποτε αποικίας ή εξαρτημένης χώρας και είτε αυτή υπάρχει ήδη είτε πρόκειται να ιδρυθεί. Η δε λέξη "πρόσωπο" (εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο) να θεωρείται ότι περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο. Και δηλώνεται επίσης ότι οι σκοποί και εξουσίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε από τις υποπαραγράφους της παρούσας παραγράφου δεν θα ερμηνεύονται περιοριστικά αλλά θα τους δίνεται η ευρύτερη δυνατή ερμηνεία, και εκτός όπου από το κείμενο ρητά επιβάλλεται, δεν θα περιορίζονται από ρητή ή εξυπακουόμενη αναφορά σε άλλους σκοπούς ή εξουσίες που περιέχονται σε άλλες υποπαραγράφους ή από τις πρόνοιες άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας, Καμιά από τις πιο πάνω υποπαραγράφους και κανένας σκοπός ή σκοποί ή εξουσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από αυτές θα θεωρούνται δευτερεύουσες ή βοηθητικές των σκοπών ή εξουσιών που παρέχονται στην Εταιρεία από άλλες υποπαραγράφους, αλλά η Εταιρεία θα έχει το απόλυτο δικαίωμα και εξουσία να ασκεί όλες τις εξουσίες και να πραγματοποιεί ή να επιδιώκει την πραγματοποίηση όλων ή οποιωνδήποτε από τους σκοπούς και εξουσίες που της παρέχονται από και/ή που περιέχονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής οι οποίες και θα ερμηνεύονται πρώτα αυτοτελώς ως να περιείχαν η καθεμιά τους τον κύριο σκοπό της Εταιρείας, και ύστερα, όπου τούτο χρειάζεται ή είναι ενδεδειγμένο για να δίνεται ευρύτερη ερμηνεία στις πρόνοιες της, σε συνδυασμό με άλλη ή άλλες


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση