ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- INTERTIMBER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- INTERTIMBER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


9Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡ 0 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800752470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139608501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-07-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-07-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTERTIMBER Α.Ε
INTERTIMBER SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
9Ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡ 0
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Σκοπός της εταιρείας είναι: H εισαγωγή και εμπορία ξυλείας, δομικών μονωτικών και οικοδομικών υλικών και γενικότερα η κατασκευή τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, πάσης φύσεως. Oι ανεγέρσεις οικοδομών σε οικόπεδα ιδιόκτητα ή τρίτων. Οι αγορές, πωλήσεις, εκμεταλλεύσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακίνητων, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες. Η εκμετάλλευση τουριστικών καταλυμάτων και η προώθηση του θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω διαδικτύου (Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων , εντός και εκτός της Ελλάδος, με φορτηγό, με οδηγό ιδιοκτήτη και οδηγό τρίτο άτομο. Η εκμετάλλευση γενικώς φορτηγού δημοσίας χρήσης. 2) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. ΣΤ) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση