ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15123

ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998939255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6683901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-12-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-01-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ
METALEIA GREBENON-KOZANIS AE
ELLIMET ELLINIKA METALLEIA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 4
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εκμετάλλευση μεταλλείων . 2. Η εξόρυξη μεταλλευμάτων 3. Η επεξεργασία αυτών . 4. Η λατομικές εργασίες και η επεξεργασία μαρμάρου . 5. Η υλοτομία και η επεξεργασία ξύλου . 6. Η παραγωγή αιολικής ενέργειας . Β.) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου , εφόσον και στο μέτρο που επιτρέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης . β. Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κοινοπραξίες , που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα. γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο . δ. Να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή . ε. να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό . στ . Να ιδρύει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο . ζ. Να ορίζει φορολογικό εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο στην αλλοδαπή και να αναλαμβάνει φορολογικός εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος αλλοδαπών εταιρειών. η. Να ανοίγει και να τηρεί οποιουσδήποτε τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην αλλοδαπή .


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
23701102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση