ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11523

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998857298
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6690901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-01-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CHRONOPOULOS REHABILITATION CENTER
PROSTHETICS & ORTHOTICS REHABILITATION Ε.Ε.
PROSTHETICS & ORTHOTICS REHABILITATION E.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η εξ' υπαρχής κατασκευή, εμπορία και συναρμολόγηση κάθε είδους ορθοπεδικών οργάνων και αντικειμένων, προοριζόμενων για ανθρώπινες ορθοπεδικές χρήσεις, καθώς και συναφών ειδών και οι εισαγωγές και εξαγωγές φασόν και η αντιπροσώπευση των ειδών αυτών στην Ελλάδα από οίκους της Ευρώπης και τρίτων χωρών. Ειδικότερα δε, την προμήθεια ή και κατασκευή των ανωτέρω ειδών δύναται να αναλαμβάνει η εταιρεία για λογαριασμό α) είτε του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στα πλαίσια της ενασκήσεως υπό των δημοσίων αυτών νομικών προσώπων δημόσιας εξουσίας (προμήθειες του Δημοσίου) είτε β) για λογαριασμό Ιδιωτών, ήτοι παντός φυσικού προσώπου καθώς και νομικού προσώπου μη ανήκοντος στο Δημόσιο Τομέα. 2. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς προμήθειας υλικών, να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την ελληνική επικράτεια ή και οπουδήποτε στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για κράτη μέλη της Ε.Ε, να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις, τριτεγγυήσεις κ.λ.π. υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, εφόσον είναι εντός του εταιρικού της σκοπού, να χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά σεμινάρια επιμόρφωσης των εταίρων και υπαλλήλων της, τα οποία διοργανώνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ειδικά για τεχνικούς ορθοπεδικής και εν γένει επαγγελματίες του ευρύτερου τεχνικού χώρου, να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια είναι χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της, ιδίως δε να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση