ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΒΕΙΚΟΥ 131 ΚΑΙ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 69 , ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


ΒΕΙΚΟΥ 131 ΚΑΙ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 69 , ΓΑΛΑΤΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081141655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7826201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-09-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-10-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SPAP Α.Ε.
SPAP A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΕΙΚΟΥ 131 ΚΑΙ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 69
  Πόλη:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι καταρχήν Α. Η εμπορία μηχανημάτων - εργαλείων και ειδών στερεώσεως εισαγόμενων από το εξωτερικό ή εγχώριας προέλευσης, Α.1. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού με σκοπό την εισαγωγή και διάθεση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό παντός είδους προϊόντων και μηχανημάτων στερεώσεως και οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτών προς πώληση, Α.2. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού με σκοπό την εισαγωγή και πώληση με προμήθεια στο εσωτερικό ή την εξαγωγή στο εξωτερικό παντός είδους προϊόντων και μηχανημάτων στερεώσεως, Α.3. Το χονδρικό εμπόριο εργαλείων χεριού και οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτών, Α.4. Το λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού ιδιοκατασκευών (μαστορεμάτων), Α.5. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σιδηρικών και βιομηχανικών εργαλείων και οι εισαγωγές και εξαγωγές αυτών, Α.6. Η αποθήκευση και η λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης εμπορευμάτων και προϊόντων, με προωθητική συσκευασία, ανασυσκευασία δευτερογενή συσκευασία προϊόντων και εμπορευμάτων, χωρίς ψύξη. Α.7. Οι δραστηριότητες συσκευασίας με αμοιβή ή με σύμβαση είτε χρησιμοποιείται αυτόματη διαδικασία είτε όχι. Α.8. Η κατασκευή συνδετήρων εν γένει, προϊόντων κοχλιομηχανών, αλυσίδων, ελατηρίων, πριτσινίων, παρακύκλων, κοχλιών, βιδών, περικοχλίων. Α.9. Η κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών και προϊόντων, η κατασκευή πλαστικών βυσμάτων για στερεώσεις. Α.10. Οι γενικές μηχανολογικές εργασίες, η διάτρηση, η εξομάλυνση, η κοπή, η συγκόλληση, η συναρμολόγηση και η εν γένει επεξεργασία μεταλλικών τεμαχίων, Α.11. Η γενική μηχανολογική συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων. Α.12. Ο σχεδιασμός, η παραγωγή, η κατασκευή και η εν γένει επεξεργασία και συσκευασία υλικών, συστημάτων και προϊόντων στερεώσεως Α,13. Γενικά η διεξαγωγή κάθε άλλης παρεμφερούς εργασίας που θα αποφασίσουν νόμιμα οι εταίροι. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: Α.14. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, Α.15. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Α.16. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Α.17. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό Α.18. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό Προσέτι σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας, είναι ακόμη Β.Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα και η άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή . Β.1.Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. Β.2. Η αγορά και πώληση εν γένει ακινήτων ,όπως ,όλως ενδεικτικά αναφερομένων, διαμερισμάτων, καταστημάτων ,οικοπέδων, μεζονετών , αποθηκών ,χώρων στάθμευσης κοκ Β.3. Η ενοικίαση ακινήτων, η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών οικοδομικών εργασιών ,ειδικότερα η ανέγερση πολυκατοικιών και λοιπών ακινήτων για ίδιο της εταιρείας λογαριασμό σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα ή η πώληση αυτών, καθώς και η ενοικίαση αυτών, και η εν γένει εκμετάλλευση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο. Β.4. Η ενάσκηση, η εκμετάλλευση και η διαχείριση (management) σε ιδιόκτητα ή σε εκμισθωμένα (υπενοικίαση) τουριστικά καταλύματα ή αστικά ακίνητα, με κάθε είδους τύπο μισθώσεως , όπως ,όλως ενδεικτικά, βραχυπρόθεσμες αστικές μισθώσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο της κοινωνίας του διαμοιρασμού (μισθώσεις τύπου Airbnb). Β.5. Οι μελέτες και επιβλέψεις οικοδομικών έργων , η εκμετάλλευση , η διαχείριση και η μεσιτεία ακινήτων. Β.6.Ηανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή. Β.7. Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων , συνεδριακών κέντρων κοκ. Β.8.Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οιασδήποτε νομικής μορφής, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί : Β.9. Να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Β.10. Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια, είτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Β.11. Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου επενδύσεων σε ακίνητα. Β.12. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Β.13. Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες. Β.14. Να αντλεί χρηματοδοτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ευρωπαικά προγράμματα και Β.15. Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) Β.16.. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό Β.17. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό Β.18. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Κύρια
47524100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47524701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση