ΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΛΑΣ 31 ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13679

ΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ


ΜΟΛΑΣ 31 ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998280260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7966301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-12-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ARMA SHOES A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΟΛΑΣ 31 ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.- Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: α) Η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους ενδυμάτων, υποδημάτων, δερμάτινων και αθλητικών ειδών γενικώς και ειδών θαλάσσης, τσαντών, ζωνών, καλτσών, βαφών υποδημάτων, καθώς επίσης και πρώτων και βοηθητικών υλών, συναφών με τις πιο πάνω δραστηριότητες της.- β) Η αποκλειστική διάθεση των εμπορευομένων και εισαγομένων ειδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε χονδρικώς είτε λιανικώς, διά οιουδήποτε, υφισταμένου ή μελλοντικώς θεσπιζομένου, νομίμου τρόπου συναλλαγής, ενδεικτικώς δε και όχι αποκλειστικώς, με συμβάσεις συναπτόμενες εντός εμπορικού καταστήματος, με συμβάσεις εξ αποστάσεως, ώς η δι΄ αλληλογραφίας σύμβαση, με ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις, ώς η συμβάση μέσω διαδικτύου με ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), καθώς και προμήθειες και μεσιτείες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες.- γ) Η κατασκευή και η εμπορία των παραπάνω ειδών για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επεξεργασία και μεταποίηση (φασόν) των πρώτων και βοηθητικών υλών των συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες της εταιρείας.- δ) Η παραγωγή τεχνικής υποστήριξης σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις.- 2.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.- β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).- γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.- δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή νομικά πρόσωπα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.- ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.- στ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση