ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561

ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095716860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9373101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-06-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-06-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε.
BENER A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από Συμπαραγωγή και από συμβατικές πηγές ενέργειας, η Εμπορία αυτής και η Εξοικονόμηση ενέργειας. Στις ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια , η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η χρήση υδρογόνου, κ.ά. 2. Η εκπόνηση υδρολογικών, ανεμολογικών, ηλιακών, περιβαλλοντικών μελετών καθώς και κάθε είδους ενεργειακών, τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών και οικονομοτεχνικών μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλου είδους πηγή ενέργειας. Για την εκπόνηση των μελετών αυτών η εταιρεία δύναται να εγκαθιστά υδρομετρικά όργανα σε ρέματα και ποτάμια της Ελληνικής επικράτειας ή και της αλλοδαπής, ανεμολογικούς μετεωρολογικούς ιστούς ανά την Ελληνική επικράτεια ή και την αλλοδαπή, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη μετρητική διάταξη. 3. Ανάπτυξη και κατασκευή για την ίδια ή για τρίτους, έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 4. Η ανάληψη έργων κατασκευής ολόκληρων εργων ή τμημάτων αυτών εργολαβικά. 5. Η παρακολούθηση των μετρητικών διατάξεων με σκοπό την παράδοση πιστοποιημένων μετρήσεων και εκθέσεων. 6. Η πάσης είδους δραστηριότητα σε εξοικονόμηση ενέργειας για κτίρια ή άλλες κατασκευές. 7. Η εμπορία υλικών σχετικών με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλου είδους πηγή ενέργειας. 8. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή και η εξαγωγή στην αλλοδαπή προϊόντων, αντικειμένων και υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω και η εμπορία αυτών με οποιοδήποτε τρόπο.- 9. Η συνεργασία και η συμμετοχή σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του Εταιρικού σκοπού. 10. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή θυγατρικών εταιρειών εις την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 11. Η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης παρεμφερούς σκοπού, ημεδαπής ή αλλοδαπής.. 12. Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τελικό καταναλωτή. 13. Η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια ή βιομηχανικές δραστηριότητες ή/και εγκαταστάσεις και ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών. 14. Η διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. 15. Η παροχή υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. 16. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επι των δραστηριοτήτων της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Κύρια
33131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33207000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141333 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46741311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση