ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΗΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ 40 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΗΒΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΙΘΑΚΗΣ 40 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997780256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9424101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-07-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΘΑΚΗΣ 40
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων. 2. Η εργολαβική ανέγερση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η εκμίσθωση πάσης φύσεως μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καταλλήλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Η επ’ αμοιβή παροχή υπηρεσιών μηχανικού πάσης μορφής και φύσεως όπως η εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσυνών, η έκδοση αδειών, η επίβλεψη τεχνικών έργων και άλλα. 4. Η επ’ αμοιβή παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών μηχανογράφησης. 5. Η επ’ αμοιβή ανάληψη και εκτέλεση κτιριακών και γενικά κάθε είδους τεχνικών έργων (ηλεκτρομηχανολογικά, οδοποιία, έργα διανομής φυσικού αερίου κ.λ.π.) δημόσια ή ιδιωτικά, είτε παρά φυσικών προσώπων είτε παρά Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Ιδιωτικών ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, Ιδρυμάτων κ.λ.π., ως και πάσα άλλη συναφής εργασία και παροχή τεχνικής φύσεως καθώς και η επ’ αμοιβή ανάληψη της μεταρρύθμισης, διαρρύθμισης, διακόσμησης, επίπλωσης κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων και μονάδων (οικίες, ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) και πάσα άλλη συναφής εργασία. 6. Η εμπορία οικοδομικών υλικών, υλικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, υλικών αθλητικών εγκαταστάσεων και υλικών απαραίτητων για πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 7. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οικιών παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιριακών εν γένει εγκαταστάσεων, οικοδομικών εν γένει υλικών ως και ειδών διακοσμήσεως και επιπλώσεως οικιών, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. και η εμπορία των υλικών αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνιστά, συμμετέχει και να συνεργάζεται με κοινοπραξίες, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και εν γένει να συνεργάζεται μαζί τους με οποιαδήποτε νομική μορφή. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση