ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΙΟΥ 46 , ΑΘΗΝΑ, 10439

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΧΙΟΥ 46 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095261500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116426601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-06-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-06-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΙΟΥ 46
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(1) Οι αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξαγωγές και το εμπόριο οργάνων βιομηχανικού αυτοματισμού και λοιπών ηλεκτρικών ειδών. (2) Το χονδρικό εμπόριο οργάνων και συστημάτων αυτόματης ρύθμισης. (3) Το χονδρικό εμπόριο οργάνων και συστημάτων μέτρησης και ελέγχου. (4) Το χονδρικό εμπόριο οργάνων μέτρησης και ελέγχου συσκευών και μηχανών. (5) Το χονδρικό εμπόριο υδρομέτρου, θερμομέτρων, πυροσβεστήρων και βαρομέτρων. (6) Το λιανικό εμπόριο υδρομέτρου και θερμομέτρων. (7) Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης βιομηχανικών οργάνων, καθώς και ειδών που δεν κατονομάζονται από εξειδικευμένους αντιπροσώπους. (8) Η εν γένει εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς) ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού Η διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας, την οποία η εταιρεία κρίνει κατάλληλη και πρόσφορη για την συμπλήρωση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών και γενικά η ενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων, οι οποίες είναι συμπληρωματικές ή συντελούν στην πραγμάτωση του σκοπού αυτής. (10) Η συμμετοχή της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που θα έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή/και άλλο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46141307 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
46691974 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788318 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
74902000 ΆΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση