ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 , ΚΑΜΑΤΕΡΟ, 13451

ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14 , ΚΑΜΑΤΕΡΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999964932
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4696201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-01-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ
LITHOS ATE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 14
  Πόλη:
ΚΑΜΑΤΕΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΕΦΥΡΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.- Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, κάθε μορφής και φύσεως, στο εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. 2.- Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια, είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς επίσης η αγορά και πώληση ακινήτων κάθε είδους. 3.- Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως, καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση επιβλέψεων και ερευνών πάσης φύσεως. Η μελέτη κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες (αιολική, φωτοβολταϊκή κλπ) ή ανανεώσιμες ή άλλες πηγές ενέργειας. 4.- Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά, καθώς και η δημιουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και αγροτοτουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 5.- Η αγορά, πώληση, διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ή εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτου (κτίσματος ή γηπέδου) . 6.- Η ίδρυση κάθε μορφής λατομείων, ορυχείων και εκμετάλλευση των προϊόντων αυτών. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων, η επεξεργασία και η διάθεσή τους, η παραγωγή προϊόντων κοπής και τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος και προϊόντων αυτών, όπως και η κατασκευή και διάθεση προκατασκευασμένων στοιχείων κάθε είδους. 7.- Η ίδρυση και λειτουργία κάθε μορφής γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας και εκμετάλλευση, εμπορία, μεταποίηση των προϊόντων αυτών, καθώς και οποιαδήποτε μορφή αγροτοτουριστικής εγκατάστασης, βιολογικής καλλιέργειας, σε σχέση με τα προϊόντα αυτά και η ένταξη σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό νόμο, για την ανάπτυξη των σκοπών αυτών. 8.- Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 9.- Η κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών εμπορικών πλοίων. 10.- Για την επίτευξη του σκοπού είναι δυνατή η ένταξη σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό νόμο, η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας, όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς - σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της – εργασίας, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Κύρια
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42991900 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση