ΜΙCROMEDIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ, 17671

ΜΙCROMEDIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800388888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119699701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-02-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-02-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΙCROMEDIA Α.Ε
MICROMEDIA A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρίας είναι : 1. Η έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή φορολογικών συστημάτων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. 2. Η εμπορία, συναρμολόγηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, φορολογικών μηχανισμών και πάσης φύσεως φορολογικών συστημάτων – ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών αυτών. 3. Η εμπορία, συναρμολόγηση συστημάτων πληροφορικής μηχανών γραφείου, μηχανημάτων τηλεμοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, αυτόματων ζυγών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και των μερών αυτών καθώς και συναφών ειδών. 4. Εμπορία ειδών τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών και συναφών ειδών. 5. Η ίδρυση εργοστασίου ή εργαστηρίου κατασκευής ή επισκευής συντηρήσεως και μετασκευής των ώς άνω μηχανών. 6. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευής και μετασκευής των ώς άνω μηχανών καθώς και η παροχή πιστοποίησης (ταυτότητα) σε τρίτους για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και μετασκευής των ως άνω μηχανών. 7. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων λογισμικού (SOFTWARE) για τα παραπάνω είδη. 8. Η εμπορία, επεξεργασία, παραγωγή ειδών χάρτου και γραφικών υλών και συναφών ειδών. 9. Η εμπορία και κατασκευή ειδών εξοπλισμού καταστημάτων και επιχειρήσεων. 10. Οι εισαγωγές και εξαγωγές των πιο πάνω ειδών και η αντιπροσώπευση αυτών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 11. Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την μετάδοση της χρήσης των παραπάνω ειδών σε τρίτους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 12. Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε ημεδαπής ή αλλοδαπής Εταιρίας που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 13. Η άσκηση γενικά κάθε εμπορικής ή άλλης εργασίας που είναι συναφής ή εξυπηρετεί τους πιο πάνω σκοπούς της Εταιρίας. 14. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν Εταιρίες, κάθε νομικού τύπου που επιδιώκουν όμοιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας καθώς και η ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συστήνει κοινοπραξίες, συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδος ή του εξωτ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691959 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
28231300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δευτερεύουσα
28232000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
33121602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση