(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΤΕΜΠΦΛΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΑΚΙΝΘΩΝ 6 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΝΤΕΜΠΦΛΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΥΑΚΙΝΘΩΝ 6 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800397873
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120147001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-03-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-03-2012
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)GDK ELECTRIC
(YPO EKKATHARISI)GDK ELECTRIC
GDK ELECTRIC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΑΚΙΝΘΩΝ 6
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εισαγωγή, η εξαγωγή, η αγορά, η χονδρική πώληση και γενικά η εμπορία πάσης φύσεως εξοπλισμού που προορίζεται για την αγορά των αυτοσχέδιων κατασκευών και, κυρίως, ηλεκτρολογικών συσκευών, β) Η παροχή υπηρεσιών logistics, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποθήκευση, τη διαχείριση, τη διακίνηση, τη μεταφορά πάσης φύσεως αποθεμάτων, την επεξεργασία παραγγελιών, τον εφοδιασμό, τη συσκευασία προϊόντων πάσης φύσεως καθώς και την σχετική εξυπηρέτηση πελατών, γ) Η εκμετάλλευση, πώληση και μίσθωση υπό όλες τις μορφές των ακινήτων της εταιρείας, με ή χωρίς τη διάθεση πόρων, δ) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως υπηρεσιών ή εργασιών τις οποίες η εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένες ή συμπληρωματικές προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, ε) Και γενικά, όλες oι βιομηχανικές, εμπορικές, χρηματοοικονομικές, αστικές, χρηματιστηριακές ή μεσιτικές επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό ή με οποιονδήποτε παρεμφερή ή συναφή σκοπό. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, β) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό τα προϊόντα, τα είδη και τα υλικά και άυλα αγαθά και τις υπηρεσίες των οίκων αυτών, γ) Να εξαγοράζει, να αποκτά, να εκμεταλλευτεί ή να παραχωρήσει κάθε είδους δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διαδικασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές, (δ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και άλλων αναθετουσών αρχών, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενη με οποιονδήποτε τρίτο και με οποιανδήποτε νομική μορφή, όπως (ενδεικτικώς) με τη μορφή ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας προσώπων, φυσικών ή/και νομικών, για την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στον σκοπό της εταιρείας. (ε) Να συμμετέχει σε ή/και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε ετ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση