ΚΟΣΣΟΒΑΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ Ο.Ε

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 137 , Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΚΟΣΣΟΒΑΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ Ο.Ε


ΠΛΑΠΟΥΤΑ 137 , Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800499306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125845301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-06-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-06-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΡΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
GEREYS TECHNIKI O.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 137
  Πόλη:
Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Η εταιρία θα δραστηριοποιείται στο χώρο των εν γένει έργων πολιτικού μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό έργο συνιστάμενο σε μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μετά από συμμετοχή σε σχετικό διενεργούμενο διαγωνισμό. β. Ιδίως η δραστηριότητα της εταιρίας θα συνίσταται σε έργα οικοδομικά, βιομηχανικά, οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, ενέργειας, κατασκευή αποθηκών και περιβαλλόντων χώρων, ανέγερση κτιρίων σε οικόπεδα ίδια ή τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, πώληση των κατασκευαζόμενων οριζοντίων ιδιοκτησιών, άσκηση μεσιτείας σε πώληση ακινήτων κλπ. γ. Σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για λογαριασμό της εταιρίας και στην επωνυμία αυτής, δε θα καταβάλλεται αμοιβή στους ομόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι θα εκπονούν τις απαιτούμενες σχετικές μελέτες και θα επιβλέπουν την κατασκευή του έργου. δ. Η εταιρεία θα αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών, την οργάνωση, την επίβλεψη και γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια για την ολοκλήρωση και κατασκευή οποιουδήποτε δημόσιου και ιδιωτικού έργου από οποιοδήποτε τρίτο της ανατεθεί. Συγκεκριμένα θα αναλαμβάνει την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή ή την Δημοπράτηση του έργου, τις τοπογραφικές εργασίες στο ύπαιθρο, τις ενέργειες έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας, την επίβλεψη των εργασιών κατά την φάση κατασκευής και γενικότερα οποιαδήποτε υπηρεσία στα πλαίσια έργου Μηχανικού για την ολοκλήρωση του έργου. ε. Η εταιρεία θα δύναται να αναλαμβάνει κάθε είδους προμήθειας τόσο σε δημόσιου φορείς όσο και ιδιωτικούς, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε μετά από συμμετοχή σε σχετικό διενεργούμενο διαγωνισμό. Να εμπορεύεται κάθε είδους υλικό - εξοπλισμό που ζητούν οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. στ. Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές , που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες. Β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε. Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Ε. Να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κύρια
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
42131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
46131100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46141305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141337 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση