PAMALL SINGLE MEMBER P.C.

Λ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 120 , ΔΑΦΝΗ, 17237

PAMALL SINGLE MEMBER P.C.


Λ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 120 , ΔΑΦΝΗ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800545106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128581701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-01-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-01-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 120
  Πόλη:
ΔΑΦΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 Σκοπός Ι. Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο παντός είδους προϊόντων συμπλήρωσης διατροφής, ενέργειας, τόνωσης και ευεξίας, διαχείρισης βάρους, υποκατάστατων διατροφής, προϊόντων βελτίωσης της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας εν γένει, ταμπλετών ενίσχυσης του οργανισμού, τονωτικών ροφημάτων, βιταμινών και προϊόντων προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς καθώς και παντός είδους προϊόντων που υποστηρίζουν έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής, ενίσχυσης και περιποίησης του ανθρώπινου οργανισμού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ανωτέρω. V) Η προώθηση πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής, υγείας και ομορφιάς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ανωτέρω, καθώς και η διενέργεια πωλήσεων εξ αποστάσεως των προϊόντων αυτών μέσω της τηλεόρασης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του διαδικτύου, διαφημιστικών καταλόγων, μέσω μεθόδων άμεσης προώθησης και πώλησης (direct marketing και door to door sales) και εν γένει κάνοντας χρήση κάθε προωθητικού μέσου έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. δ) Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών, χυμών, ροφημάτων, οικιακών, ιατρικών και φαρμακευτικών συσκευών, ιατρικών μηχανημάτων, ειδών κινητής τηλεφωνίας, ειδών ρουχισμού και ηλεκτρονικών συσκευών συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συσκευών αυτοκινήτου. Η εισαγωγή, η εξαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών, χυμών, ροφημάτων, οικιακών, ιατρικών και φαρμακευτικών συσκευών, ιατρικών μηχανημάτων, ειδών κινητής τηλεφωνίας, ειδών ρουχισμού - υπόδησης και ηλεκτρονικών συσκευών συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συσκευών αυτοκινήτου και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των ανωτέρω ειδών. Η διενέργεια πωλήσεων εξ αποστάσεως των ως άνω προϊόντων μέσω τηλεόρασης και κάθε είδους προωθητικού μέσου, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων, αξεσουάρ και κάθε εν γένει αντικειμένου (γενικό εμπόριο). ε) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (marketing), η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τις παραπάνω δραστηριότητες. στ) Η διαχείριση ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών αναψυχής (εισαγωγή -εξαγωγή - αγορά - πωλήσεις - ενοικιάσεις - εκμετάλλευση) και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών. ζ) Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα και γενικά η διαχείριση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Η εταιρία θα ασχολείται και με οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική και βιομηχανική συναλλαγή που σχετίζεται με κινητή ή ακίνητη περιουσία και απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της εν γένει. η) Η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης λειτουργίας γραφείων και εν γένει επαγγελματικών χώρων. θ) Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης αγοραπωλησίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επιχειρήσεων πάσης μορφής. ι) Η αντιπροσώπευση, με προμήθεια ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εγχώριων ή ξένων οίκων και επιχειρήσεων, με ομοειδές ή συναφές αντικείμενο. ια) Η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρίες ή επιχειρήσεις παρεμφερούς ή μη σκοπού και οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν είτε πρόκειται να δημιουργηθούν και η συνεργασία ή σύμπραξη ή Κοινοπραξία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνδέσμους Ο.Τ.Α. και λοιπούς φορείς του Δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. ιβ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ιγ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και λειτουργικού ελέγχου, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών συσκευών προηγμένης τεχνολογίας γενικότερα. Ιδ) Η παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μετασυσκευασίας τροφίμων. Ιε) Η διανομή, εισαγωγή, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. II. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρίες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματα της κ.λ.π. β) να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός Ελλάδας, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρίας σε άλλο εκτός Ελλάδας κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, γ) να αντιπροσωπεύει οίκους μελετών και εμπορίας των παραπάνω ειδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, ε) γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε να αποφασίσει ο μοναδικός εταίρος αυτής, στ) να αποκτά και να εκποιεί ακίνητα, ως επίσης να ανεγείρει κτίρια σε ίδια οικόπεδα ή τρίτων, αλλά και με τη μέθοδο της αντιπαροχής, ζ) να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις, με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, η) να συμμετέχει σε επιχειρησιακά προγράμματα, ιδίως των κοινοτικών πλαισίων στήριξης αφ' εαυτής ή σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, θ) γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας, την οποία ήθελε αποφασίσει ο μοναδικός εταίρος της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση