ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ Η ΠΛΕΞΙΔΑ 0 , ΑΘΗΝΑ, 19007

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ Η ΠΛΕΞΙΔΑ 0 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800573302
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130010501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-04-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-04-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEGA ERGON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΒΑΛΤΟΣ Η ΠΛΕΞΙΔΑ 0
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Οι χωματουργικές εργασίες, οι εκσκαφές και μετακινήσεις γαιών, οι επιχωματώσεις, οι εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών και κάθε άλλη σχετική με τις ανωτέρω εργασία. 2. Η παροχή υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων. 3. Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη κτήρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών 4. Το λιανικό εμπόριο καυσοξύλων, μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερών καύσιμων υλικών. 5. Κάθε άλλη σχετική με τις ανωτέρω δραστηριότητες καθώς και κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς αντικειμένου με τους σκοπούς της εταιρείας, την οποία θα αποφασίσει η Συνέλευση των Εταίρων. 6. Η ίδρυση επιχειρήσεων, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με τον σκοπό της εταιρείας. 7. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές) προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους, παρεμφερείς ή και διαφορετικούς σκοπούς με την παρούσα εταιρεία, εφόσον κρίνεται προς το συμφέρον της εμπορίας της. 8. Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Κύρια
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43121101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46121202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788511 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΙΚΕΤΩΝ, ΣΦΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση