(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Beyond Consulting ΙΚΕ

ΣΕΚΕΡΗ 5 , ΑΘΗΝΑ, 10671

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Beyond Consulting ΙΚΕ


ΣΕΚΕΡΗ 5 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800582300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130619701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-05-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-05-2014
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)Beyond Consulting
(YPO EKKATHARISI)Beyond Consulting
Beyond Consulting
MYKONOS ENTERTAINMENT IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΚΕΡΗ 5
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: α) Η ίδρυση, λειτουργία, διαχείριση (management) και εκμετάλλευση καφετεριών, σνακ μπαρ, μπαρ, κλαμπ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κυλικείων και πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και η ανάπτυξη εν γένει δραστηριότητας στον χώρο της ψυχαγωγίας, εστίασης, catering και της οργάνωσης εκδηλώσεων με ή άνευ παροχή ετοίμων ειδών διατροφής, αναψυκτικών και οινοπνευματωδών ποτών, β) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μονάδες εστίασης, μπαρ, κλαμπ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και γενικά επί θεμάτων αναψυχής και ψυχαγωγίας και ο σχεδιασμός, παραγωγή, διοργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους εκδηλώσεων, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η ανάπτυξη, χορηγική υποστήριξη, λειτουργία και εκμετάλλευση υποδομών και εγκαταστάσεων πολιτισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, γ) Οργάνωση, εκμετάλλευση, προώθηση, προβολή, υποστήριξη, διαφήμιση και χρηματοδότηση όλων γενικότερα των δραστηριοτήτων καλλιτεχνών κάθε είδους, δ) Αντιπροσώπευση καλλιτεχνών Ελλήνων και Ξένων, ε) Παραγωγή, διοργάνωση και εκτέλεση συναυλιών, στ) Εγγραφή και αναπαραγωγή της ζωντανής ερμηνείας σε ηχογραφήματα με μηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοχημικά και λοιπά μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και εικόνας, ζ) η εμπορία και αντιπροσώπευση ειδών μουσικής και ήχου, όπως δίσκοι, κασέτες, compact-discs, εμπορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων ήχου, μουσικών οργάνων, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ κλπ. η) Παροχή υπηρεσιών συμβούλου και μελετών ανάπτυξης νέων μορφών, αναψυχής και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θ) Η διενέργεια εκτυπωτικών, εκδοτικών και άλλων συναφών εργασιών που συμβάλλουν στην καλύτερη επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας ι) η αγορά ή μίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους μεταφορικού μέσου μεταφοράς τουριστών, ια) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων τρίτων, ιβ) η εκμετάλλευση χώρων για διαφήμιση, ιγ) Η αγορά, πώληση, κατασκευή, μίσθωση / υπεκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση – λειτουργία - διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. ιδ) Οι επιβλέψεις, κατασκευές και η διαχείριση τεχνικών έργων / παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου (project management). Ο σχεδιασμός τουριστικών μονάδων. Η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και έργων και μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού και χημικού μηχανικού. Η ανάληψη διοίκησης και διαχείρισης ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων και οιωνδήποτε έργων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων. Η παροχή συμβουλών οικονομικής και αναπτυξιακής φύσεως και σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. ιε) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, σχεδιασμού αναπτυξιακής πολιτικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, διοίκησης λειτουργιών, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών. ιστ) Η παροχή χρηματοοικονομικών και τεχνοοικονομικών συμβουλών, επενδυτικών συμβουλών και η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Η διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων ακίνητης περιουσίας. Η εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων. ιζ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στους τομείς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας, οικονομικής διαχείρισης προγραμματισμού και ελέγχου, οικονομικής διαχείρισης διαθεσίμων και σχέσεων με επενδυτές, εταιρικής υπευθυνότητας, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. ιη) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Η οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση ενεργειών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η παροχή υπηρεσία προώθησης, προβολής και δημοσίων σχέσεων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα διά παντός μέσου επικοινωνίας (π.χ. εντύπων, ραδιοφώνου, τηλεόραση, διαδικτύου, social media κλπ.) Η προβολή του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρησιακού εν γένει σχεδιασμού και προγραμματισμού των πελατών της Εταιρείας. ιθ) Η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του μάρκετινγκ, προβολής, προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ταυτότητας (branding) και στρατηγικής μάρκετινγκ. H παροχή υπηρεσιών, στρατηγικής επικοινωνίας, διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων, καθώς και κάθε είδους παρεμφερείς δραστηριότητες. κ) Η κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών, μελετών επιχειρησιακής έρευνας και μελετών σκοπιμότητας για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η έρευνα των προοπτικών συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως επιστημονικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. κα) Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ. κβ) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ειδικότερα μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συγχωνεύεται με άλλες ή να απορροφάται δια συγχωνεύσεως από άλλες. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση