ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΒΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Ε

ΛΑΥΡΙΟ, 19500

ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΒΑΦΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Ε
Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800646789
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133900501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-03-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PROFESSIONAL PAINTWORKS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΛΑΥΡΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΑΥΡΙΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπο?ς της εταιρει?ας ει?ναι Oι βαφε?ς και επιστρώσεις πλοι?ων, πλοιαρι?ων και κα?θε ει?δους πλωτω?ν ναυπηγη-μα?των καθώς και το σύνολο των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται, πριν ή μετά, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαφής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά νοούνται η προετοιμασία της επιφάνειας του έργου, ο ειδικός κα-θαρισμός, η απόξεση παλαιάς επίστρωσης, η διενέργεια αμμοβολής ή υδροβολής κλπ. Εισαγωγή εξαγωγή αγοροπωλησία και εμπορία ναυτιλιακών ειδών , χρωμάτων, βερνικιών ,λούστρων και βιομηχανικών ειδών ως και παρεμφερών τούτων. Πάσα εργασία, συναλλαγή ή ενέργεια συναφή προς τος ως άνω σκοπούς της εται-ρείας η οποία είναι αναγκαία ή καθ΄ οποιονδήποτε τρόπον χρήσιμη για την πραγμα-τοποίηση του ως άνω σκοπού. Για την επι?τευξη του σκοπου? της η εταιρει?α μπορει? : Α) Να συνιστα? με οποιοδη?ποτε νομικο? η? φυσικο? προ?σωπο εταιρει?ες κα?θε τυ?που κα-θω?ς και κοινοπραξι?ες. Β) Να συμμετε?χει και να συνεργα?ζεται με οποιοδη?ποτε νομικο? η? φυσικο? προ?σωπο με ο?μοιο η? παρεμφερη? σκοπο? και με οποιοδη?ποτε τρο?πο. Γ) Να ιδρυ?ει υποκαταστη?ματα η? γραφει?α της εταιρει?ας σε οποιοδη?ποτε με?ρος της ημεδαπη?ς η? της αλλοδαπη?ς (κατόπιν του από 4 Mαϊου 2017 συμφωνητικού)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση