ΕΤΕΜΚΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 68 , Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΕΤΕΜΚΟΝ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 68 , Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800816851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141951301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-03-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΤΕΜΚΟΝ Ι.Κ.Ε.
ETEMCON PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 68
  Πόλη:
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της εταιρείας είναι (α) η παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης, (β) η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, (γ) η παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, (δ) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, (ε) η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, (ς) η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, (ζ) η παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας εγγράφων και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης γραφείου, (η) η παροχή άλλων ποικίλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α., (θ) η επισκευή εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, (ι) η επισκευή μηχανημάτων, (ια) η παροχή υπηρεσιών επισκευής τριβέων ρουλεμάν οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, (ιβ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμούς ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, (ιγ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης, (ιδ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, (ιε) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης, (ις) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ιζ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος, (ιη) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, (ιθ) η παροχή υπηρεσιών μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους, (κ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών, (κα) η εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, (κβ) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, (κγ) το χονδρικό εμπόριο οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι και παρομοίων οχημάτων με κινητήρες, (κδ) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης, (κε) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, (κς) το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, (κζ) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, (κη) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμούς π.δ.κ.α., (κθ) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση διαφόρων ειδών αλλοδαπών οίκων, (λ) η εμπορική αντιπροσωπεία και μεσολάβηση στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία κλπ., (λα) το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, (λβ) το χονδρικό εμπόριο συρματόσχοινων καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών και παρομοίων ειδών, από σίδηρο-χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων, (λγ) το χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών εξαρτημάτων και ανελκυστήρων, (λδ) το χονδρικό εμπόριο εκχιονιστικών μηχανημάτων, (λε) το χονδρικό εμπόριο μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης, (λς) το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α., (λζ) η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, (λη) η παροχή υπηρεσιών αεροφωτογραφιών, (λθ) η παροχή άλλων εξειδικευμένων φωτογραφικών υπηρεσιών, (μ) η ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων, (μα) η παροχή άλλων υπηρεσιών διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, (μβ) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα, (μγ) η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού, (μδ) η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων, (με) η παροχή υπηρεσιών δορυφορικών συστημάτων ραδιοτηλεφωνίας, (μς) το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, (μζ) το χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων), (μη) το χονδρικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων, (μθ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών, παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας, (ν) Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, (να) Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων, (νβ) Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, (νγ) Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών, (νδ) Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων, (νε) Κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών, βάρους χωρίς φορτίο <= 2 000 kg, (νς) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης, (νζ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν), οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης, (νη) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ), (νθ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ), (ξ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ), (ξα) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ), (ξβ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού, (ξγ) Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, (ξδ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, (ξε) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης, (ξς) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ξζ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος, (ξη) Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, (ξθ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων, (ο) Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών, (οα) Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα, (οβ) Υπηρεσίες τοποθέτησης συστημάτων συναγερμού σε αυτοκίνητα και άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα, (xxiv) Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, (ογ) Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών, (οδ) Αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης, (οε) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, (ος) Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση, (οζ) Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας, (οη) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, (οθ) Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, (π) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, και (πα) κάθε άλλος συναφής με τους παραπάνω σκοπός.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
33171000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
45111203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Δευτερεύουσα
45114901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
45194900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45401006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ Δευτερεύουσα
46141105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
74301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
82191300 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82991900 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση