ΕΞ ΑΙΡΕΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 18 , ΑΘΗΝΑ, 11851

ΕΞ ΑΙΡΕΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 18 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800836051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142539001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΞ ΑΙΡΕΤΟΝ ΙΚΕ
EX AIRETON ΙΚΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 18
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και εμπόριο μέσω διαδικτύου για: -Υλικά και εφόδια (αναλώσιμα και συσκευές) συντήρησης αρχαιοτήτων, έργων τέχνης, αρχαιολόγου και αναστύλωσης μηχανικού. - Δομικά Υλικά - Εξειδικευμένα δομικά υλικά - Είδη ζωγραφικής - Εξειδικευμένα προϊόντα χάρτου 2) Εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου (αναλώσιμα και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όλα τα συναφή). 3) Εξοπλισμός ερευνητικών εργαστηρίων (αναλώσιμα και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όλα τα συναφή). 4) Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 5) Υπηρεσίες εκπαίδευσης συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 6) Υπηρεσίες έρευνας (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα γενικά). 7) Μουσειολογικές μελέτες 8) Οργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία θα μπορεί να: α) να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφισταμένες ή συστινώμενες συναφείς ή μη συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρίες. β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. δ) και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη για την επίτευξη των σκοπών του καταστατικού της, στην ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας και στην διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς της Εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση