ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15126

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 4 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800841699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142701901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
EKDOTIKI VORION PROASTION SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 4
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Κύριος σκοπός και δραστηριότητα της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: Οι παντός είδους εκδόσεις (βιβλία, επιχειρησιακά έντυπα, επιχειρησιακές εκδόσεις, ειδικές εκδόσεις, εφημερίδες, οδηγοί αγοράς κλπ.) Δευτερεύοντες σκοποί και δραστηριότητες θα είναι: (α) Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών, οργάνωσης και μελετών σκοπιμότητας για Δήμους και άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (β) Η υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην διαμόρφωση επιλογών και την χάραξη πολιτικής με τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (decision making) και την εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. (γ) Η παροχή συμβουλών, η εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης (M.I.S) για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων. (δ) Η αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ε.Ο.Κ, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η παροχή χρηματοπιστωτικών συμβουλών και η προετοιμασία φακέλων για διαπραγματεύσεις με τραπεζικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (ε) Η ανάληψη παντός είδους δημοσιεύσεων, προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ισολογισμών, λογιστικών καταστάσεων, διακηρύξεων, προσκλήσεων, διαγωνισμών και άλλων συναφών αντικειμένων. (ζ) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της αυτών η Εταιρεία μπορεί: Να αποκτά συμμετοχή (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ήδη ή θα συσταθούν, που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ολόκληρες ή κλάδους αυτών, ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδους σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία. Να ιδρύει νέες επιχειρήσεις και εταιρείες που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει ή αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που υφίστανται ήδη ή θα συσταθούν, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση