ΑΘΗΝΑ ΛΙΑΚΟΥ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΣΑΛΩΝΩΝ 34 , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, 15354

ΑΘΗΝΑ ΛΙΑΚΟΥ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΣΑΛΩΝΩΝ 34 , ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800843515
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142750701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-06-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-06-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEO MED Mονοπρόσωπη I.K.E.
NEO MED Single Member P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΛΩΝΩΝ 34
  Πόλη:
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών η υπερθύρων ακτινών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική 2) υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 3) υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 4) υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων 5) εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 6) εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 7) εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 8) χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών 9) χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρομοίων ειδών 10) χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών 11) χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 12) χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 13) υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 14) υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 15) υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 16) υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Κύρια
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46141307 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691508 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση