Ε. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 , ΑΘΗΝΑ, 15451

Ε. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143771101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-09-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-09-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E & O SMILE DESIGNERS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , σύμφωνα με τους κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και επίσης η παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια οδοντιατρικού και εν γένει ιατρικού περιεχομένου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: - να αναπτύσσει και λειτουργεί ιδιωτικό πολυοδοντιατρείο , οδοντιατρείο - να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο επιστημονικό μέσο της οδοντιατρικής επιστήμης που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή πάσης φύσεως οδοντιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , - να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής, ιδίως του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. , Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων ή με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για την παροχή κάθε είδους οδοντιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης ο σκοπός της εταιρίας μπορεί να διευρύνεται και σε άλλες παρόμοιες, ή συναφείς ή συμπληρωματικές ή και μη δραστηριότητες. Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. γ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. δ) Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή συναλλαγές με άλλες χώρες του εξωτερικού


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86231902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κύρια

Σύνδεση