ΣΙΓΜΑ ΜΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 79 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14561

ΣΙΓΜΑ ΜΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 79 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800905743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144614601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-12-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-12-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SIGMAMI CONSTRUCTIONS Μ.Ε.Π.Ε.
SIGMAMI CONSTRUCTIONS MEPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 79
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

- Η αγορά ή πώληση κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών. - Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. - Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικία. - Η παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης κτισμάτων. - Η παροχή υπηρεσιών κατασκευής οικοδομών, κατασκευών διακόσμησης και η τοποθέτηση περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων - Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας & Α’ κατηγορίας με εστιατόριο. - Η αγοραπωλησία πάσης φύσεως και μορφής ακινήτων (οικοπέδων, κατοικιών, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών ακινήτων κ.ο.κ), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και η πώληση αυτών με σκοπό το κέρδος. - Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών γενικά και συγκροτημάτων ξενοδοχειακών ή άλλων σε ιδιόκτητα οικόπεδα, ή τρίτων, με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση στη συνέχεια των ιδιοκτησιών που περιέρχονται σ’ αυτή. - Η με σκοπό το κέρδος εκμετάλλευση ακινήτων της εταιρίας, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, με εκμίσθωση ή υπομίσθωση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή και το Δημόσιο. - Η ανάληψη εργολαβιών εκτελέσεως πάσης φύσεως τεχνικών έργων (ενδεικτικά αναφερομένων ως τοιούτων, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, οδοποιίας κλπ) του Δημοσίου, Ν.Π.Ι.Δ, ή Ν.Π.Δ.Δ και φυσικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. - Η με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης (leasing) εκμετάλλευση ιδιόκτητων ακινήτων της εταιρίας. - Η με προμήθεια, για λογαριασμό τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, διαμεσολάβηση στην πώληση, αγορά, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων πάσης φύσεως και μορφής. - Η συμμετοχή στην ανάληψη τεχνικών έργων, δημοσίων, ή δημοτικών, οιασδήποτε μορφής και φύσης. - Η παροχή εγγυήσεων ή τριτεγγυήσεων ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειας, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ή εταιριών κάθε μορφής και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του ΚΝ 2190/20. - Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω και ιδιαίτερα εκείνων που κατά τις κρατούσες συνήθειες ασκούν ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις. - Η εμφιάλωση, επεξεργασία και διάθεση χονδρική ή λιανική νερού από φυσικές ή άλλες πηγές.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση