"ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 , ΑΘΗΝΑ, 10679

"ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"


ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800914948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144816201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

"EVOLUTION ANALYSIS P.C"

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 57
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί πάσης φύσης οικονομικών, επιχειρηματικών και φορολογικών θεμάτων, προς επιχειρήσεις και γενικά προς κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο. 2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, σχεδιασμού, διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, μελετών οργάνωσης και επιχειρηματικής έρευνας και αποτίμησης επιχειρήσεων. 3. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων. 4. Η παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ. Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την σύσταση και διαχείριση πελατολογίου επιχειρήσεων. 5. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδριών και γενικά εκδηλώσεων με θέματα οικονομικά και φορολογικά. 6. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικό) 7. Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάστασης, λειτουργίας υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 8. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες για την διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 9. Η δημιουργία και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω κοινωνικών δικτύων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση