ALPEN Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 11636

ALPEN Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία


ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800929520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145160101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ALPEN IKE
ALPEN PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1. α.) Η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης και κάθε ειδικότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και όλων γενικά των υπολοίπων έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα τόσον στην Ελλάδα όσον και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα η μελέτη ή η μελέτη και εκτέλεση ή και νόμο η εκτέλεση των έργων αυτών με βάση μελέτες των κυρίως των έργων ή άλλων φορέων που τις εκπονούν σύμφωνα με το νόμο ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο ή τη σύμβαση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτικής επιχείρησης εκτέλεσης δημοσίων έργων που είναι ένας από τους σκοπούς της. Για να μπορέσει μάλιστα να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση δημοσίων έργων στο όνομά της, σκοπός της είναι και η λειτουργία της ως εργοληπτικής επιχείρησης με την έννοια που προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84 "δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” και η εγγραφή και η κατάταξη της εταιρείας στο “ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (ΜΕΕΠ) που προβλέπει αυτός ο νόμος, οποτεδήποτε αποκτήσει η εταιρεία την απαιτούμενη στελέχωση και λοιπές προϋποθέσεις και πληροί τους όρους αυτού του νόμου και εκτελεστικών των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. β.) η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων γενικά που θα παράγει η ίδια εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία τέτοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και κάθε είδους υλικών, συσκευών, μηχανισμών και μηχανημάτων χρησιμοποιουμένων στα τεχνικά έργα γενικών για ενσωμάτωση ή εξοπλισμό των έργων αυτών, είτε αυτά κατασκευάζονται από την ίδια την εταιρεία, είτε από τρίτους, οπότε ο σκοπός της εταιρείας ως προς το σημείο αυτό είναι η εμπορία αυτών των ειδών. γ.) Η άσκηση κάθε εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης γενικώς, για την εμπορία, παραγωγή, μεταποίηση κάθε είδους εν γένει εμπορευμάτων και αγαθών (πέρα των σχετιζομένων με τα τεχνικά έργα περί των οποίων η προηγούμενη παράγραφος) και την αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων, ελληνικών ή αλλοδαπών, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. δ.) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων, που θα ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους με οικοδομήματα που θα υπάρχουν ή θα ανεγείρει η ίδια ασκώντας η ίδια κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ακινήτων με πώληση ή εκμίσθωση σε τρίτους ολόκληρων των ακινήτων ή οριζόντιων ιδιοκτησιών κάθε είδους χρήσης, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών χώρων, γκαράζ κλπ., τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχειακή ή εκμίσθωσης διαμερισμάτων, εκμετάλλευση κάμπινγκ κλπ. ε.) Η επιχειρηματική ανάληψη της ανέγερσης πολυκατοικιών ή οικοδομικών συγκροτημάτων γενικά επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων με αντιπαροχή επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως αυτών. στ.) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους που έχουν συναφές αντικείμενο με τον σκοπό της εταιρείας. 2. Η συνολική διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της τεχνικής διαχείρισης, της διαχείρισης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, καθώς και της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων και ειδικότερα: α) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο επισκευής και ειδικότερα, η μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών συστημάτων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων, η παρακολούθηση της ασφάλειας και των συνθηκών υγιεινής, εξοικονομήσεων στην κατανάλωση νερού και ενέργειας, επιμήκυνσης του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων διαμέσου της προληπτικής συντήρησης και αναβαθμίσεων, καθώς και η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στους ισχύοντες κανονισμούς και η βελτιστοποίηση των μέσων ασφαλείας, β) η βελτίωση, ανακαίνιση και αναδιάταξη εγκαταστάσεων, καθώς και η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν και τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική μελέτη, και μελέτες και υλοποιήσεις δικτυακών εγκαταστάσεων και την μετεγκατάσταση κέντρων υπολογιστών, γ) η λειτουργία και ο έλεγχος της λειτουργίας εγκαταστάσεων, δ) η παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της παροχής ειδικών υπηρεσιών φύλαξης, της ηλεκτρονικής εποπτείας και της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας, ε) η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε τακτική και έκτακτη βάση, συμπεριλαμβανομένης της απεντόμωσης και της μυοκτονίας, της προμήθειας αναλωσίμων, καθώς και η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και περιβαλλοντικών μελετών, στ) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, στις οποίες ειδικότερα περιλαμβάνονται: •η διαχείριση συμβάσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών με προμηθευτές εγκαταστάσεων και άλλους παρόχους σχετικών υπηρεσιών, •συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης, •η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων ανακατασκευής εγκαταστάσεων, •η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού και εν γένει η συνολική διαχείριση εγκαταστάσεων με ενιαίο τρόπο στα πλαίσια μίας ενιαίας σύμβασης, τρόπου επικοινωνίας και μηχανισμού εξυπηρέτησης για όλες τις ανάγκες που αφορούν την διαχείριση των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, τόσο με την αξιοποίηση ιδίων υπηρεσιών της Εταιρίας, όσο και με την αξιοποίηση υπηρεσιών εγκεκριμένων υπεργολάβων δυνάμει σχετικών συμβάσεων. ζ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσωρινού προσωπικού, η) η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας επιχειρήσεων, διαχείρισης εστιατορίου και μπαρ επιχειρήσεων, εγκατάστασης και διαχείρισης καντινών και αυτομάτων πωλητών φαγητού και ποτού, θ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων πράσινου, ι) η παροχή άλλων συναφών ή συμπληρωματικών υπηρεσιών. 3. Να ασκεί δραστηριότητα ESCO / Ε.Ε.Υ. (Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών) Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τον σχεδίασμά και μέριμνα για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης, •Την εγκατάσταση και συντήρηση που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης. •Την μέτρηση, την παρακολούθηση, την επαλήθευση της εξοικονομουμένης ενέργειας. •Την δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης. •Εγγραφή στο μητρώο εταιρειών ESCO / Ε.Ε.Υ. του ΥΠΕΚΑ. 4. Για να μπορέσει η εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί: α.) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β.) να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς, δημοπρασίες, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. γ.) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου. δ.) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ε.) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. στ.) να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολο της ή κατά ένα μόνο μέρος της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ή που κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για το σκοπό της εταιρείας και ζ.) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες με αγορά ή πώληση μετοχών, ονομαστικών ή μη, ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρείας, αφιεμένης πάσης ελευθερίας και πρωτοβουλίας στο Δ.Σ. της εταιρείας δια την επέκτασή των εμπορικών εργασιών της εταιρείας εις οιουσδήποτε άλλους πάσης φύσεως κλάδους και τομείς του εμπορίου. Με τροποποίηση του καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
33121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47545421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση