ΕΞΤΡΑΜΠΙΤ ΕΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 97 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΕΞΤΡΑΜΠΙΤ ΕΕ


ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 97 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800953311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145645401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EXTRABIT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 97
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού - Προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας, αυτοματισμών και δικτύων ». Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα ασχολείται με τις ηλεκτρολογικές, τεχνικές προδιαγραφές (ορισμός αυτών, μελέτη και υλοποίηση υφιστάμενων προδιαγραφών) τεχνικών έργων, σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές θα έχουν ως αντικείμενο ενδεικτικά έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, κατανεμημένα συστήματα αυτοματισμών, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, πρόβλεψη και διαχείριση σφαλμάτων, βιομηχανικά δίκτυα ethernet και οπτικών ινών, λύσεις Ιnternet οf Τhings, λύσεις Human Machine Iinterface/Supervisory Control Aand Data Acquisition, κ.λπ. Στα πλαίσια των παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενων εφαρμογών των τεχνικών έργων, η εταιρεία θα προσφέρει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia), πληροφορικής, τεχνολογίας του ηλεκτρισμού, επικοινωνιών, θα προσφέρει υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, θα ασχολείται με τη μεταφορά δεδομένων μέσω ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP). Θα διενεργεί δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτυακών πυλών (web portals). Για την υλοποίηση των παραπάνω η εταιρεία θα αγοράζει και θα πωλεί ηλεκτρονικές συσκευές αυτοματισμού, δικτύων και υπολογιστών. Προκειμένω να υλοποιηθούν οι παραπάνω σκοποί και υπηρεσίες η Εταιρεία θα προβαίνει στην κατάθεση προτάσεων σε υποψήφιους πελάτες, θα συνάπτει, υπογράφει και θα εκτελεί συμβόλαια σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού, εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. (β) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
27907000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Η ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
61103000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
61104000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ (ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61901004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (VOIP) Δευτερεύουσα
61901005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
71121906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
72192906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση