ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ,

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800959364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145771201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΙΕΚ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
IIEK SIGRONON BIOIATRIKON EPAGGELMATON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Ι. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας, που εντάσσεται στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση. ΙΙ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κολλεγίου ή/ και οποιουδήποτε τύπου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, κάθε ειδικότητας και τύπου, σύμφωνα με το ν. 4093/2012, όπως ισχύει, και κάθε άλλο σχετικό νόμο, Προεδρικό Διάταγμα ή Υπουργική Απόφαση που αφορά και ρυθμίζει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, που σήμερα ισχύει ή που θα ισχύσει στο μέλλον. ΙII. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία µπορεί: Α'. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τµήµατά της κλπ. Β'. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήµατα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής. Δ'. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή συνεργασίας. Ε'. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις µε τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συµφέροντά της. Στ'. Να προσλαμβάνει καθηγητές, και κάθε είδους επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό για την επίτευξη των άνω σκοπών. Ζ. Η αγορά, μίσθωση ή και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και εξοπλισμού. Η. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεµφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονοµάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση