(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TECH 4 YOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15234

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TECH 4 YOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800967075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145913701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-04-2018
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TECH 4 YOU M.Ι.Κ.Ε.
(YPO EKKATHARISI)TECH 4 YOU M.I.K.E.
TECH 4 YOU S.M.P.C.
(ARCHEIO)TECH 4 YOU M.I.K.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 2) Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 3) Το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 4) Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, ειδών καλλοπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 5) Το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 6) Το λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με εξειδικευμένα καταστήματα. 7) Το λιανικό εμπόριο ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα. 8) Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα. 9) Το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα. 10) Το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα. 11) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 11) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. 12) Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 13) Το χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων. 14) Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων. 15) Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 16) Το χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών. 17) Το χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού. 18) Οι υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. 19) Οι υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας. Β. Επίσης για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται: i) Να ενεργεί κάθε πράξη που εξυπηρετεί την επίτευξη του εταιρικού σκοπού στο όνομά της ή για λογαριασμό της ή για λογαριασμό Ελληνικών ή ξένων οίκων. ii) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες, επιχειρήσεις, πρακτορεία ή γραφεία και να συγκροτεί κοινοπραξίες ή αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή καθώς επίσης και να τα εκμισθώνει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να τα εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή να συνάπτει οιεσδήποτε συμφωνίες με αυτούς ή αυτά. iii) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ήδη υφιστάμενο ή που πρόκειται να συσταθεί, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. iv) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή σε κοινοπραξίες, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό και ειδικότερα: Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και Α.Ε. με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συνεργάζεται, συμμετέχει ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας. v) Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η εταιρεία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα ανωτέρω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. vi) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. vii) Να ασκεί κάθε άλλη παρόμοια ή συναφή δραστηριότητα. προς τις ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47913000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κύρια
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46493000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
47423000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47433000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47545000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47656000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47778000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47915400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47916700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47917000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση