ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 79 , ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19400

ΜΑΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 79 , ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800981322
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146242401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DIGIT AND STORAGE APPLICATIONS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 79
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας είναι: 1Α Η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση εγγράφων και η φύλαξη αυτών, η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics). B. Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού. Γ. Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση. 2α. να συνεργάζεται ήνα συμμετέχει σε άλλεσ εταιρείες κοινοπραξίες , υνεργασίες συμπράξεις ή αλλοδαπές οποιαδήποτε μορφής του αυτού σκοπού να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να αντιπροσωπεύει εταιρίες συναφούς σκοπούς ή αντιπροσωπεύει από εταιρίες συναφούς σκοπού στην ελλάδα ή το εξωτερικό να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιαδήποτε μορφής να ιδρύει και να δημιουργεί γραφεία αποθήκες και καταστήματα ή θυγατρικέσ εταιρίες σε όλες τις περιοχές της ελλάδας και στην αλλοδαπή β. Να αγοράζει να εκμισθώνει ή να μισθώνει ακίνητα καθώς και μεταφορικά μέσα πάσης φύσεως στην ελλάδα και στην αλλοδαπή γ. Να εισάγει τα είδη που εμπορεύεται απο το εξωτερικό δ. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του δημοσίου , Νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου , οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οργανισμών , ημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών . ε) Να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. στ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. ζ) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. η) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικώ,( νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση τ εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες. θ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών. ι) Να ενεργεί όλα τα προαναφερθέντα είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων. κ) Το χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το δημόσιο , νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης νοσοκομεία δημοτικά κλπ κοινωφελή η όχι ιδρύματα και καταστήματα. λ)υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων . μ)υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προιόντων ν)εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων άλλων ειδών πδκα ξ)χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων πδκα ο)χονδρικό εμπόριο τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης και άλλων οργάνων σχεδίασης χάραξης η διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών π)χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου ρ)λιανικό εμπόριο επίπλων με αλληλογραφία η μέσω διαδικτυου σ)υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων τ )υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων υ) υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση