ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΥΜΗΤΤΟΥ 81 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15562

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΥΜΗΤΤΟΥ 81 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800983002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146280001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DIGEST COMMUNICATIONS Ι.Κ.Ε
DIGEST COMMUNICATIONS IKE
DIGEST COMMUNICATIONS PC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΥΜΗΤΤΟΥ 81
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η ιδιοκτησία, παραγωγή, διαχείριση και εκμετάλλευση ενημερωτικών, ειδησεογραφικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων. β) Η ιδιοκτησία, παραγωγή, έκδοση, διαχείριση και εκμετάλλευση κάθε είδους ψηφιακών, επιγραμμικών (on-line) και έντυπων περιοδικών. γ) Η αγορά και μεταπώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο διαδίκτυο και σε ψηφιακά μέσα. δ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και παραγωγή επιγραμμικού (on line), ψηφιακού και έντυπου περιεχόμενου για χρήση σε περιοδικά, εφημερίδες, οπτικοακουστικά μέσα και ιστοσελίδες παντός είδους. ε) Η παροχή υπηρεσιών ειδησεογραφικού πρακτορείου προς εφημερίδες, περιοδικά και οπτικοακουστικά μέσα. στ) Η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών. ζ) Η παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δημοσιογραφικών υπηρεσιών και της ψηφιακής διαφήμισης και επικοινωνίας. η) Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών παντός είδους. θ) Η άσκηση κάθε άλλης συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας ή έστω και μη συναφούς, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. 2.2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων, έναντι προμήθειας ή ποσοστών, να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες και να συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς για την υλοποίηση έργων σχετικών με τους σκοπούς της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση