ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 70 , ΑΘΗΝΑ, 10443

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΕ


ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 70 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146658901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

AGRO SYSTEMS ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
AGRO SYSTEMS LAMPRINOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 70
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : το χονδρικό και λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οργάνων μέτρησης ή ελέγχου, συσκευών και μηχανών Π.Δ.Κ.Α. , το χονδρικό και λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, τις υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας, το χονδρικό εμπόριο ειδών συσκευασίας, σακών και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλενίου), για επαγγελματική χρήση και το χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου, θερμοστατών. Χονδρικό εμπόριο γεωργικού εξοπλισμού και αξεσουάρ και εξαρτημάτων αυτών. Εκμετάλλευση εφευρέσεων και εργαλειομηχανών όπως και η αξιοποίηση αυτών. Χονδρική λιανική εμπορία αγροτικών εφοδίων, αγροτικών μηχανημάτων εξοπλισμού και προμηθειών , εργαλείων χειρός , σπόρων, σπόρων σε μικροσυσκευασίες και αγροτικών προϊόντων . Εμπορικοί αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού για όλα τα προαναφερόμενα είδη εμπορίας . Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π. β) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, εργοτάξια και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας, όπως η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. ε) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. στ) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της, τηρουμένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. ζ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα, ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει ο Διαχειριστής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
33131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46121300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141308 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141333 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46191000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46211200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ) Δευτερεύουσα
46211300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46611000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691904 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691949 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46741303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47524717 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47767704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση