ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΥΝΟΥ 55 , ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΦΑΥΝΟΥ 55 , ΓΑΛΑΤΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801036790
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147528301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-09-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-09-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EXTECCO Μ.Ι.Κ.Ε.
S. XYDIAS TECHNIKI M.I.K.E.
EXTECCO S.M.P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΑΥΝΟΥ 55
  Πόλη:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η ανάληψη και εκτέλεση εργολαβιών/υπεργολαβιών για την υλοποίηση τεχνικών έργων, δημοσίων ή/και ιδιωτικών. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται ενδεικτικά οι πάσης φύσεως κατασκευές ή ανακατασκευές κτιρίων, τα πάσης φύσεως έργα Πολιτικού Μηχανικού, εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες, η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων η οποία (προμήθεια) δύναται να πραγματοποιείται και μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών. β) Οι πάσης φύσεως δραστηριότητες Μηχανικών και δραστηριότητες παροχής συμβουλών. γ) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών σχετικών με την εκτέλεση τεχνικών έργων. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τους ίδιους ή παραπλήσιους σκοπούς. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Κάθε συναφής πράξη για την προώθηση των ως άνω σκοπών εμπίπτει στους σκοπούς της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση