ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34 , ΑΘΗΝΑ, 10558

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801057182
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148043201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-11-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-11-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
FILELLINON PROPERTIES SINGLE MEMBER SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι : α) Η αγορά, η μίσθωση ή η εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό προς το σκοπό ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους. β) Η πώληση, η εκμίσθωση, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης, η διαχείριση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μη ακινήτων και η παροχή εκτιμητικών ή και επενδυτικών περί αυτά υπηρεσιών. γ) Η ανέγερση ή η ανακατασκευή ή μετασκευή ακινήτων πάσης φύσεως, σκοπού και χρήσης για ίδιο λογαριασμό και χρήση ή και για λογαριασμό τρίτων. δ) Η λειτουργία επί των άνω ακινήτων, ιδιόκτητων ή μη, ξενοδοχειακής δραστηριότητας πάσης φύσεως, ιδία με την λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης μορφής και φύσεως. ε) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας, συναφούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τον τουρισμό, τα ακίνητα, αλλά και την ξενοδοχειακή δραστηριότητα εν γένει. 2. Για την επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία μπορεί ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να ορίζει αντιπροσώπους ή ανταποκριτές στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. γ) Να ιδρύει και άλλες οιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου εταιρίες στην Ελλάδα, με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. δ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (είτε από ή προς την Εταιρία). ε) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό. στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή / και εμπράγματες. ζ) Να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες ή να απορροφά άλλες συναφείς επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές. η) Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. θ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με απόφασή της μπορεί να επεκτείνει ή να περιορίσει τους σκοπούς της Εταιρίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση